Научни колоквиуми

Проекти

ФТН и ФПН

2023 г.

Договор НИХ 476/2023
Получаване на сирена с подобрени функционални свойства чрез добавяне на антиоксиданти от растителен произход
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Милка Атанасова
Договор НИХ 477/2023
Степен на изграждане на децентрализирани енергийни източници в разпределителните активно-адаптивни електрически мрежи
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Мехмед Хасан
Договор НИХ 478/2023
Баромембранна филтрация на производствени отпадъчни води от хидродестилация на етеричномаслени култури от розодобив
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Милена Митева
Договор НИХ 479/2023
Мониторинг на радиационен риск от повърхностно замърсяване
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Сабина Недкова
Договор НИХ 480/2023
Проучване работата на система за рециркулиране на отработените газове и нивото на вредните емисии от автомобили в градска среда
Ръководител на проекта: доц. д-р Васил Бобев
Договор НИХ 481/2023
Проучвателен мониторинг на замърсяването с микрополимери по брегова ивица на водни екосистеми
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Емилия Дечева Иванова
Договор НИХ 482/2023
Приложение на интуиционистки размитата логика в процеса на вземане на решения
Ръководител на проекта: доц. д-р Величка Транева
Договор НИХ–483/2023
Изследване на възможните механизми при окисление на нефтена фракция и токсикологичното влияние на получаваните целеви продукти
Ръководител на проекта: доц. д-р Яна Колева
Договор НИХ 484/2023
Спектрофотометрично определяне на мед(II) използвайки фуксин като нов реагент
Ръководител на проекта: доц. д-р Красимира Станчева
Договор НИХ 463/2022
Изследване на антимикробиална активност на екстракти от гроздови семки и люспи
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Милка Атанасова
Договор НИХ 464/2022
Изследване на работни характеристики на сензори и надеждност на горивни дюзи за нови и употребявани автомобили
Ръководител на проекта: доц. д-р Магдалена Дюлгерова
Договор НИХ 465/2022
Определяне на повърхностните и структурни характеристики на модифицирани прахове от яйчени черупки
Ръководител на проекта: доц. д р Дмитринка Кирякова
Договор НИХ 470/2022
Синтез, свойства и приложение на йонни течности на основата на имидазол и негови производни
Ръководител на проекта: доц. д-р Румяна Янкова
Договор НИХ 471/2022
Биологична активност и фитохимичен състав на екстракти от ендемично растение Sideritis Syriaca
Ръководител на проекта: доц. д-р Ления Гонсалвеш
Договор НИХ 451/2021
Моделиране на взаимовръзката на основни замърсители на въздуха и слънчевата радиация върху някои заболявания в град Бургас
Ръководител на проекта: доц. д-р Здравка Николаева

2022 г.

Договор НИХ 463/2022
Изследване на антимикробиална активност на екстракти от гроздови семки и люспи
Ръководител на проекта: ас. д-р Димитрина Кръстева
Договор НИХ 464/2022
Изследване на работни характеристики на сензори и надеждност на горивни дюзи за нови и употребявани автомобили
Ръководител на проекта: доц. д-р Магдалена Дюлгерова
Договор НИХ 465/2022
Определяне на повърхностните и структурни характеристики на модифицирани прахове от яйчени черупки
Ръководител на проекта: доц. д-р Димитрина Кирякова
Договор НИХ 470/2022
Синтез, свойства и приложение на йонни течности на основата на имидазол и негови производни
Ръководител на проекта: доц. д-р Румяна Янкова
Договор НИХ 471/2022
Биологична активност и фитохимичен състав на екстракти от ендемично растение Sideritis syriaca
Ръководител на проекта: доц. д-р Ления Гонсалвеш
Договор НИХ 472/2022
Маркиране на белошипи ветрушки (falco naumanni, fleischer, 1818) със сателитни предаватели и проследяване на тяхната миграция и зимуване
Ръководител на проекта: доц. д-р Светла Далакчиева
Договор НИХ 451/2021
Моделиране на взаимовръзката на основни замърсители на въздуха и слънчевата радиация върху някои заболявания в град Бургас
Ръководител на проекта: доц. д-р Здравка Николаева
Договор НИХ–452/2021
Предвиждане на токсичното влияние на сяроорганичните съединения от нефта върху живите организми и околната среда
Ръководител на проекта: Яна Колева
Договор НИХ 459/2021
Изследване възможностите на утайка от кафе за получаване на биопродукти
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Галина Йорданова
Договор НИХ 461/2021
Изследване на параметри, характеризиращи комфорта на лек автомобил
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Златин Георгиев
Договор НИХ 440/2020
Индексираните матрици като инструмент за извличане на знания
Ръководител на проекта: доц. д-р Величка Транева
Договор НИХ – 441/2020
Екологичен мониторинг. Измерване и оценка на замърсяването с фини прахови частици на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас
Ръководител на проекта: доц. д-р Никола Тодоров
Договор НИХ 447/2020
Изследване на термоелектрически преобразуватели чрез електроакустични методи
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Радостин Касъров

2021 г.

Договор НИХ 451/2021
Моделиране на взаимовръзката на основни замърсители на въздуха и слънчевата радиация върху някои заболявания в град Бургас
Ръководител на проекта: доц. д-р Здравка Николаева
Договор НИХ 452/2021
Предвиждане на токсичното влияние на сяроорганичните съединения от нефта върху живите организми и околната среда
Ръководител на проекта: доц. д-р Яна Колева
Договор НИХ 453/2021
Изчисляване на някои параметри на инсталации за адсобционно очистване на вентилационен въздух от летливи органични съединения
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Благовеста Мидюрова
Договор НИХ 459/2021
Изследване възможностите на утайка от кафе за получаване на биопродукти
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Галина Йорданова
Договор НИХ 460/2021
Мини колонка за получаване на безлактозно мляко и симулация за проследяване въздействието му върху оралното здраве
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Златина Ченголова
Договор НИХ 461/2021
Изследване на параметри, характеризиращи комфорта на лек автомобил
Ръководител на проекта: ас. д-р Златин Георгиев
Договор НИХ 462/2021
Изследване и моделиране на алгоритми в изкуствен интелект и тяхното приложение
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р инж. Тодор Петков
Договор НИХ–440/2020
Индексираните матрици като инструмент за извличане на знания
Ръководител на проекта: доц. д-р Величка Транева
Договор НИХ 441/2020
Екологичен мониторинг. Измерване и оценка на замърсяването с фини прахови частици на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас
Ръководител на проекта: доц. д-р Никола Тодоров
Договор НИХ 445/2020
Изследвания върху синтеза на цирконови и гранатови пигменти, с оглед възможното им приложение в керамичното производство
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Фила Йовкова
Договор НИХ 448/2020
Обследване на радиационен статус на почви, пясък и нанос в района на мина Росен
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Пламена Атанасова
Договор НИХ – 431/2019
Синтез, структура и свойства на селенсъдържащи комплексни съединения
Ръководител на проекта: доц. д-р Румяна Янкова
Договор НИХ 407/2018
Изследване на качеството на атмосферния въздух в община Бургас по отношение на ФПЧ2,5 и съдържание на полициклични ароматни въглеводороди във ФПЧ2,5
Ръководител на проекта: доц. д-р Ления Гонсалвеш-Мусакова

2020 г.

Договор НИХ–440/2020
Индексираните матрици като инструмент за извличане на знания
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Величка Транева
Договор НИХ - 445/2020
Изследвания върху синтеза на цирконови и гранатови пигменти, с оглед възможното им приложение в керамичното производство
Ръководител на проекта: ас. д-р Фила Йовкова
Договор НИХ - 446/2020
Разработване на молекулярно-генетичен метод за бърза оценка на елeктрогенния потенциал на бактериални култури прилагани в био-електрохимични системи за пречистване на отпадъчни води
Ръководител на проекта: Доц. Хюсеин Йеменджиев
Договор НИХ 447/2020
Изследване на термоелектрически преобразуватели чрез електроакустични методи
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Радостин Касъров
Договор НИХ-448/2020
Обследване на радиационен статус на почви, пясък и нанос в района на мина Росен
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Пламена Атанасова
Договор НИХ 424/2019
Формиране на професионални компетентности за прилагане на съвременни методи в идентифициране на отказите на механизми и системи на автомобила
Ръководител на проекта: Доц. д-р Магдалена Дюлгерова
Договор НИХ 425/2019
Модифициране на функционални амфифилни блокови съполимери и изследването им като носители на биологично активни вещества Ръководител на проекта: Проф. д-р Севдалина Турманова
Договор НИХ-426/2019
Определяне на броя и жизнеспособността на бели кръвни клетки в капилярна и венозна кръв
Ръководител на проекта: доц. д-р Катя Габровска
Договор НИХ-427/2019
Изготвяне на проект и компютърно симулиране на ново енергоефективно районно осветление на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Младен Пройков
Договор НИХ – 431/2019
Синтез, структура и свойства на селенсъдържащи комплексни съединения
Ръководител на проекта: Доц. д-р Румяна Янкова
Договор НИХ 434/2019
Предсказване токсичността на новосинтезирани хидразидни и хидразонни производни с потенциален антинеопластичен ефект
Ръководител на проекта: доц. д-р Яна Колева
Договор НИХ – 406/2018
Изследване адсорбция на йони на тежки метали из водни разтвори с активни въглени от агробиологични отпадъци
Ръководител на проекта: доц. д-р Веляна Георгиева
Договор НИХ 408/2018
Оценка на замърсяването на транспортни артерии с пътен нанос в градски условия
Ръководител на проекта: доц. д-р Здравка Николаева

ФОН и КТ

2023 г.

Договор НИХ – 485/2023
Изследване на практиките за подбор на персонал и тяхното въздействие върху производителността на служителите в отрасъл „Информационни и комуникационни технологии“ в България
Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Димитров
Договор НИХ – 486/2023
Моделиране на управленски решения с нови инструменти за анализ в размита среда
Ръководител на проекта: доц. д-р Стоян Транев
Договор НИХ – 487/2023
60 години чуждоезиково обучение в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Ръководител на проекта: проф. д-р Неля Иванова
Договор НИХ – 488/2023
Маркетингово изследване на потребителските нагласи относно инфлационните промени в цените на хранителните продукти предлагани на българския пазар
Ръководител на проекта: ддоц. д-р Христина Михалева
Договор НИХ – 467/2022
Проучване и стимулиране на нестандартността на образователните субекти
Ръководител на проекта: доц. д-р Надежда Калоянова
Договор НИХ – 468/2022
Възможности за очистване на среднодестилатни фракции по алтернативен метод
Ръководител на проекта: доц. д-р Милена Димитрова
Договор НИХ – 469/2022
Проучване на състоянието и перспективите за развитие на споделеното настаняване в черноморските туристически райони на България. (По примера на Airbnb)
Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Илиева

2022 г.

Договор НИХ – 467/2022
Проучване и стимулиране на нестандартността на образователните субекти
Ръководител на проекта: доц. д-р Надежда Калоянова
Договор НИХ – 468/2022
Възможности за очистване на среднодестилатни фракции по алтернативен метод
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Милена Димитрова
Договор НИХ – 469/2022
Проучване на състоянието и перспективите за развитие на споделеното настаняване в черноморските туристически райони на България. (По примера на Airbnb)
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Елена Илиева
Договор НИХ – 450/2021
Възможности за приложение на цифровите технологии за повишаване конкурентоспособността на бизнеса
Ръководител на проекта: доц. д-р Адиле Димитрова
Договор НИХ – 449/2021
Модерни методи за вземане на управленски решения
Ръководител на проекта: доц. д-р Стоян Транев

2021 г.

Договор НИХ – 450/2021
Възможности за приложение на цифровите технологии за повишаване конкурентоспособността на бизнеса
Ръководител на проекта: доц. д-р Адиле Димитрова
Договор НИХ – 449/2021
Модерни методи за вземане на управленски решения
Ръководител на проекта: доц. д-р Стоян Транев
Договор НИХ – 435/2020
Изследване на значението и ролята на логистиката за малките и средни предприятия
Ръководител на проекта: проф. Иван Димитров
Договор НИХ – 436/2020
Тенденции и перспективи в развитието на статусно-ролевите модели и ключовите компетентности на български учители
Ръководител на проекта: доц. д-р Надежда Калоянова
Договор НИХ - 437/2020
Изследване проекциите на компетентностния подход при подготовката, възпитанието и развитието на личностните качества в предучилищна и начална училищна възраст чрез използване на алтернативни педагогически форми за организация на образователните дейности
Ръководител: доц. д-р Красимира Димитрова
Договор НИХ - 438/2020
тема на проекта: “Възможности за получаване на газьолев компонент за тракторна и извънпътна техника”
Ръководител на проекта: доц. д-р Йорданка Ташева
Договор НИХ – 439/2020
Мониторинг на устойчивостта на винения туризъм в югоизточен регион
Ръководител на проекта: доц. д-р Веселина Атанасова

2020 г.

Договор НИХ – 435/2020
Изследване на значението и ролята на логистиката за малките и средни предприятия
Ръководител на проекта: проф. Иван Димитров
Договор НИХ – 436/2020
Тенденции и перспективи в развитието на статусно-ролевите модели и ключовите компетентности на български учители
Ръководител на проекта: доц. д-р Надежда Калоянова
Договор НИХ - 437/2020
Изследване проекциите на компетентностния подход при подготовката, възпитанието и развитието на личностните качества в предучилищна и начална училищна възраст чрез използване на алтернативни педагогически форми за организация на образователните дейности
Ръководител: доц. д-р Красимира Димитрова
Договор НИХ - 438/2020
тема на проекта: “Възможности за получаване на газьолев компонент за тракторна и извънпътна техника”
Ръководител на проекта: доц. д-р Йорданка Ташева
Договор НИХ – 439/2020
Мониторинг на устойчивостта на винения туризъм в Югоизточен регион за планиране от ниво 2 - България
Ръководител на проекта: доц. д-р Веселина Атанасова
Договор НИХ - 420/2019
Българската диаспора в Молдова, Унгария, Сърбия и Румъния – образователни проблеми и педагогически предизвикателства
Ръководител на проекта: проф. дпн Маргарита Терзиева
Договор НИХ 422/2019
Мултикритериална оптимизация на процеса „Стабилност на съхранение” на чисто биодизелово гориво (B100) и на смесите му с конвенционално дизелово гориво при различни условия
Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Йорданов
Договор НИХ–423/2019
Иновативни методи за извличане на знания за управлението
Ръководител на проекта: доц. д-р Стоян Транев

ФОЗЗГ, МФ и МК

2023 г.

Проект НИХ – 489/2023
Изследване и приложение на 3D технологиите в медицината
Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Миринчев дм
Проект НИХ – 490/2023
Методически инструментариум по бедствени ситуации и защита
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Плмена Атанасова
Проект НИХ – 491/2023
Промоция на здравето на възрастни хора чрез участие в спортно-развлекателни дейности
Ръководител на проекта: доц. д-р Златка Димитрова
Проект НИХ – 492/2023
Сравнително изследване на биомаркери на остро възпаление в носен секрет и в слюнка при инфекциозен риносинуит сред деца на възраст 2-6 години
Ръководител на проекта: проф. д-р Ганка Бекярова, дмн
Проект НИХ – 493/2023
Морфометрични изследвания на трахеята на плъхове от различни възрасти
Ръководител на проекта: проф. д-р Ивайло Стефанов
Проект НИХ – 494/2023
Изследване на слюнчените алфа-амилаза и кортизол, като маркери на психо-емоционален стрес при студенти медици в период на изпитна сесия
Ръководител на проекта: доц. д-р Марияна Йорданова дм
Проект НИХ – 473/2022
Климато-балнеолечебният туризъм в Югоизточното Черноморие като управленско решение за промяна на стандартния морски туристически продукт в условия на криза
Ръководител на проекта: доц. д-р Албена Янакиева
Проект НИХ – 474/2022
Изследване влиянието на концентрацията на ФПЧ и относителната влажност на въздуха върху заболяванията на горните дихателни пътища в детско-юношеска възраст
Ръководител на проекта: проф. д-р Валентин Стоянов
Проект НИХ – 475/2022
Обобщеномрежово моделиране в областта на ортопедичната и травматологична рехабилитация
Ръководител на проекта: доц. д-р Симеон Рибагин

2022 г.

Проект НИХ – 473/2022
Климато-балнеолечебният туризъм в Югоизточното Черноморие като управленско решение за промяна на стандартния морски туристически продукт в условия на криза
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Албена Янакиева
Проект НИХ – 474/2022
Изследване влиянието на концентрацията на ФПЧ и относителната влажност на въздуха върху заболяванията на горните дихателни пътища в детско-юношеска възраст
Ръководител на проекта: проф. д-р Валентин Стоянов
Проект НИХ – 475/2022
Обобщеномрежово моделиране в областта на ортопедичната и травматологична рехабилитация
Ръководител на проекта: доц. д-р Симеон Рибагин
Проект НИХ – 455/2021
Превенция на рискови фактори за остеопороза
Ръководител на проекта: доц. д-р Катя Попова
Проект НИХ – 458/2021
Проучване на медико- и психо-социалните проблеми на пациенти с онкологични заболявания и включването им в програма за медицинска рехабилитация, ерготерапия и психо-социална подкрепа
Ръководител на проекта: доц. д-р Соня Ненчева

2021 г.

Проект НИХ – 455/2021
Превенция на рискови фактори за остеопороза
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Катя Попова
Проект НИХ – 456/2021
Проучване върху влиянието на медико-биологичните и психо-социални фактори на демографската криза в Бургаски регион
Ръководител на проекта: проф. Петя Цветкова, дмн
Проект НИХ – 458/2021
Проучване на медико- и психо-социалните проблеми на пациенти с онкологични заболявания и включването им в програма за медицинска рехабилитация, ерготерапия и психо-социална подкрепа
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Соня Ненчева
Проект НИХ – 442/2020
Проучване възможностите на телемедицината, телерехабилитацията и телефармацията за подобряване грижите за болните и медицинското образование
Ръководител на проекта: доц. Антоанета Грозева, д.м.
Проект НИХ-443/2020
Анализ на възможностите за интегриране на морски с медицински туризъм по българското Южно Черноморие
Ръководител на проекта: доц. д-р Златина Караджова
Проект НИХ – 444/2020
Изследване тежестта на атеросклеротичните изменения на периферните кръвоносни съдове при диабетици
Ръководител на проекта: доц. д-р Валентин Василев, дм

2020 г.

Проект НИХ – 442/2020
Проучване възможностите на телемедицината, телерехабилитацията и телефармацията за подобряване грижите за болните и медицинското образование
Ръководител на проекта: доц. Антоанета Грозева, д.м.
Проект НИХ-443/2020
Анализ на възможностите за интегриране на морски с медицински туризъм по българското Южно Черноморие
Ръководител на проекта: доц. д-р Златина Караджова
Проект НИХ – 444/2020
Изследване тежестта на атеросклеротичните изменения на периферните кръвоносни съдове при диабетици
Ръководител на проекта: доц. д-р Валентин Василев, дм
Проект НИХ-429/2019
Проучване качеството на живот при хора с онкологични заболявания – рак на гърдата, рак на шийката на матката, колоректален карцином и рак на простатата
Ръководител на проекта: гл. ас. Златина Лечева дм
Проект НИХ-430/2019
Изследване на качеството на живот свързано със здравето при хора с хронични заболявания (ХОББ, ИБС, захарен диабет, артрози)
Ръководител на проекта: доц. д-р Галина Терзиева