Специалности ОКС "Бакалавър", 2024/2025

 Факултет по технически науки
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Удвоена оцека от ДЗИ по избор Балообразуващи оценки от дипломата 
за средно образование*
I II III
Химични технологии (Освободена от такса)  задочна БЕЛ,
или химия, 
или математика 
химия математика физика
Технология на нефта и газа (Освободена от такса)  задочна БЕЛ,
или химия, 
или математика
химия математика физика

Технология на водата (Освободена от такса) 

редовна БЕЛ,
или химия, 
или математика
химия математика физика
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали (Освободена от такса) задочна БЕЛ,
или химия, 
или математика
химия математика физика

Химично инженерство (Освободена от такса)

редовна
задочна
БЕЛ,
или химия, 
или математика
химия математика физика
Химични технологии и психология на кризисните ситуации (Освободена от такса)  редовна
задочна
БЕЛ,
или химия, 
или математика
химия математика физика
Биотехнологии  редовна БЕЛ,
или биология,
или химия
химия математика биология
Хранителни биотехнологии  редовна БЕЛ,
или биология,
или химия
химия математика биология
Инженерни материали (Освободена от такса) редовна
задочна
БЕЛ,
или химия, 
или математика
химия математика физика
Компютърни системи и технологии редовна
задочна
БЕЛ, или математика математика физика
Софтуерно инженерство редовна
задочна
БЕЛ, или математика математика физика
Електроника редовна
задочна
БЕЛ,
или математика,
или физика
математика физика
Електронни системи в промишлеността и медицината редовна
задочна
БЕЛ,
или математика,
или физика
математика физика
Техника и технологии в транспорта редовна
задочна
БЕЛ,
или математика,
или физика
математика физика
* В балообразуването участват оценките от ДЗИ по предмети от профилирана подготовка; ако липсват такива – оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
 Факултет по природни науки
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Удвоена оцека от ДЗИ по избор Балообразуващи оценки от дипломата 
за средно образование*
I II III
Химия (Освободена от такса) редовна БЕЛ, или  химия химия математика физика
Екология и опазване на околната среда (Освободена от такса) редовна
задочна
БЕЛ, 
или химия, 
или математика,
или биология
химия биология БЕЛ
* В балообразуването участват оценките от ДЗИ по предмети от профилирана подготовка; ако липсват такива – оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
 Факултет по обществени науки
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Удвоена оцека от ДЗИ по избор Балообразуващи оценки от дипломата 
за средно образование*
I II III
Стопанско управление (само платен прием) редовна
задочна
БЕЛ, 
или математика,
или история,
или география 
БЕЛ математика история или география
Маркетинг (само платен прием) редовна
задочна
БЕЛ, 
или математика,
или история,
или география 
БЕЛ математика история или география

Индустриален мениджмънт 

редовна
задочна
БЕЛ, 
или математика,
или история,
или география,
или химия
БЕЛ математика
или химия
история или география
Туризъм редовна
задочна - само платен прием
БЕЛ, 
или география,
или чужд език
БЕЛ география чужд език

Предучилищна педагогика и чужд език

редовна БЕЛ, или философия БЕЛ чужд език
Начална училищна педагогика и чужд език редовна БЕЛ, или философия БЕЛ чужд език
Предучилищна и начална училищна педагогика редовна
задочна
БЕЛ, или философия БЕЛ история
Социална педагогика редовна
задочна 
БЕЛ, или философия БЕЛ история
Специална педагогика редовна
задочна
БЕЛ, или философия БЕЛ история
Българска филология редовна БЕЛ БЕЛ
Български език и история (Освободена от такса) редовна БЕЛ, 
или история,
или философия
БЕЛ история
История и философия (Освободена от такса) редовна БЕЛ, 
или история,
или философия
БЕЛ история
* В балообразуването участват оценките от ДЗИ по предмети от профилирана подготовка; ако липсват такива – оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
По избор от кандидат-студента Балообразуващи оценки от дипломата 
за средно образование**
Удвоена конкурсна 
оценка по:
Удвоена оценка от ДЗИ по:
Медицинска сестра редовна биология биология* биология химия
Акушерка редовна биология  биология* биология химия

Лекарски асистент

редовна биология биология* биология химия
Здравен мениджмънт редовна биология

БЕЛ,
или химия,
или математика,
или биология

БЕЛ,
или биология,
или химия,
или математика

* Участва оценката от ДЗИ по биология от профилираната подготовка, а ако липсва такава, оценката от ДЗИ по биология от общозадължителната подготовка, умножена с коефициент 0.8.

** В балообразуването участват оценките от ДЗИ по биология и химия от профилирана подготовка; ако липсват такива – оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

Специалности след ОКС Професионален бакалавър
Форма на обучение Удвоена конкурсна оценка по: Диплома
Управление на здравните грижи редовна изпит по специалността Социална медицина и здравен мениджмънт – писмен и устен среден успех от дипломата за ОКС Професионален бакалавър (не по-ниска от 4.00)