Акредитация

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии във ВУ
Професионално 
направление/специалност от регулираните професии

Дата на дадена акредитация**
 / Срок на валидност на 

акредитацията

Последна оценка Брой студенти/обучавани по ОКС и ОНС в последната приключила академична година (според Националния регистър на НАЦИД)
Професионален бакалавър

бакалавър

магистър докторанти общо
1.2. Педагогика 03.07.2023 г. 8,75 476 176 4 659
1.3. Педагогика на 
обучението по...
05.12.2022 г. 8,50 140 50 190
2.1. Филология 16.05.2023 г. 8,50 95 13 108
3.7. Администрация и 
управление
11.03.2025 г. 7,79 165 62 9 236
3.8. Икономика 25.03.2024 г. 6,60 136 17 153
3.9. Туризъм 09.12.2021 г.** 8,11 310 244 113 667
4.2. Химически науки 24.06.2025 г. 9,10 148 44 5 197
5.1. Машинно инженерство 10.01.2025 г. 8,71 43 43
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 09.02.2023 г.** 9,08 61 100 45 206
5.3. Комуникационна и компютърна техника 14.12.2023 г.** 9,23 37 372 44 7 460
5.5. Транспорт, корабоплаване и 
авиация
27.04.2023 г. 8,54 45 67 17 129
5.6. Материали и материалознание 05.07.2024 г. 8,71 20 17 37
5.10. Химични технологии 30.11.2023 г. 8,87 210 80 13 303
5.11. Биотехнологии 29.06.2023 г. 8,87 77 41 1 119
5.13. Общо инженерство 17.11.2023 г. 9,13 132 38 170
7.1. Медицина
Медицина 04.08.2022 г.** 8,10 111 111
7.4. Обществено здраве 22.12.2025 г. 8,31 15 31 46
Управление на здравните грижи 15.06.2023 г.** Положите
лно 
оценен 
проект
7.5. Здравни грижи
Медицинска сестра 16.11.2022 г. 7,48 104 104
Рехабилитатор 21.12.2022 г. 8,47 58 58
Акушерка 05.07.2021 г. Положите
лно 
оценен 
проект
55 55
Лекарски асистент 27.02.2023 г. Положите
лно 
оценен 
проект
50 50
Помощник-фармацевт МК 21.04.2022 г.** 8,38 15 15

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО