Факултет по природни науки

За факултета

Факултетът по природни науки (ФПН) е създаден със заповед на Ректора на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, РД-32/21.04.2000 г. На основание чл. 2 от Постановление на Министерския съвет от 24.03.2000 г., параграф 60 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висше образование и решение на Академичния съвет от 13.04.2000 г.

Във ФПН са съсредоточени катедрите, осигуряващи фундаменталната подготовка в областта на природните науки (физика и химия), математика и информатика на студентите от всички специалности на университета в областите химични технологии, химично инженерство, биотехнологии, електроника, компютърни системи и технологии, общо инженерство и др. Към месец февруари 2020 г. във факултета работят 41 преподаватели, от които 20 хабилитирани, в това число 6 професори и 14 доценти.

Във факултета се обучават студенти по четири бакалавърски и пет магистърски програми в професионално направление 4.2. Химически науки, което през 2019 г. получи нова шестгодишна програмна акредитация от НАОА. От 2019 г. ФПН провежда обучение и по докторските програми „Неорганична химия“ и „Екология и опазване на околната среда“, акредитирани през същата година.

Научните области на преподавателите са основно в областта на природните науки (физика, химия), опазването на околната среда (въздух, природни и отпадъчни води, почви), математиката, информационните технологии, педагогическите науки, химичното инженерство и химичните технологии.

Научноизследователската дейност на академичния състав на факултета е неразделна част от приетата от Академичния съвет Стратегия за развитие на научноизследвателската дейност в Университет “Проф. д-р А. Златаров”-Бургас за периода 2017-2025 г. Тя е насочена към провеждане на висококачествени фундаментални и иновационни научни изследвания с научно-приложен характер по актуални теми в областта на приоритетните направления, залегнали в Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030. Изразява се в участие в национални и международни програми; договори, финансирани от национални и международни стопански организации; изготвяне на експертизи; извършване на научни и стопански услуги и др. Резултатите от научноизследователската работа на академичния състав на факултета се популяризират чрез изнасяне на доклади на международни научни конференции, симпозиуми, сесии и публикуване на резултатите в специализирани издания, индексирани в световноизвестните бази Scopus и Web of Science.

Изключителен принос в развитието на научноизследователската дейност на факултета има „Лаборатория по математични химия“ с ръководител проф. дхн Ованес Мекенян, чието финансиране се осъществява изцяло от приходи от международни проекти. Изследванията в лабораторията се фокусират върху математичните методи за прогнозиране на токсичността на химичните съединения и моделиране на метаболизма. Лабораторията по математична химия разработва софтуер за (еко)оценка на токсичността и създава химични бази данни.

Ръководство

доц. д-р Александър Димитров

Декан
Телефон:0887 657 088
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц. д-р Веляна Георгиева

Зам.-декан
Телефон:0886 767 583
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

Адрес: 8010 гр. Бургас
Бул. ” Проф.д-р Якимов ” 1 Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”

Декан: доц. д-р Александър Димитров
тел: 0887 657 088
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.