За Департамента

Департаментът  за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС) се разкрива като основно звено на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, с решение на Академичния съвет – Протокол № 34 от 21.06.2017 г.
Създаването на ДКПРПС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас цели да осигури изпълнение на националните и европейски политики за учене през целия живот в областта на образованието. Образователният процес е насочен към постигане на европейската цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  
ДКПРПС реализира обучения и дейности, с които предоставя възможност за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за Статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - Раздел V и Раздел VI.
Качеството на образователните услуги, които предоставя ДКПРПС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас, се гарантира от екип от високо квалифицирани преподаватели в различни научни области и направления (педагогика, психология, методика на преподаване на дисциплините: история, философия, химия, български език, чужди езици, изкуства, спорт и др.).
За обезпечаване на професионалното развитие на педагогическите специалисти и повишаване на тяхната квалификация, се създават условия за използване на съвременни методи и технологии на преподаване, практическо формиране на необходимите умения. Предоставя се възможност на обучаемите да имат достъп до материали за обучение и среда  и средства за връзка с преподавателите, като се използват съвременни средства за информация и комуникация.  
ДКПРПС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас реализира обучение и дейности в следните области:

 • Повишаване квалификацията на педагогически специалисти – въвеждаща, продължаваща и допълнителна квалификация (краткосрочни и дългосрочни курсове, при които се присъждат професионални кредити).
 • Специализации за следдипломно обучение и продължаващо образование.
 • Придобиване на допълнителна професионална подготовка, на нова или допълнителна квалификация.
 • Присъждане на професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти съгласно Държавния стандарт и нормативни документи на МОН – организиране и администриране.
 • Създаване и внедряване в практиката на научни продукти в сферата на образованието.
 • Организиране и реализиране на научни изследвания.
 • Организиране и провеждане на регионални, национални и международни конференции, форуми, кръгли маси, дискусии в областта на образованието.
 • Популяризиране резултатите от изследвания в областта на образованието, проведени от преподаватели, докторанти, обучаеми.
 • Подготовка и публикуване на специализирани издания.
 • Сътрудничество с организации и институции за реализиране на съвместни проекти и дейности за подготовка и квалификация на педагогически специалисти на национално и международно ниво.
 • Изнесено обучение на педагогически кадри или извършване на педагогически услуги по предварителни заявки.

Уебсайт на ДКПРПС

Ръководство

доц. д-р Красимира Димитрова

Директор
0885 608 817
213 ФОН
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работни групи

Работна група за въвеждаща и продължаваща квалификация по предметни области и направления (курсове за присъждане на квалификационни кредити)

Работната група организира и провежда краткосрочни курсове за въвеждаща и повишаваща квалификация на педагогическите специалисти, съобразно действащите нормативни актове и документи, издадени от МОН.
Курсовете са насочени към педагогическите специалисти от различни нива на образователната система и са диференцирани по предметни области и направления.
Съдържанието на курсовете е съобразено с нормативните промени и актуалните потребности в сферата на образованието.   
Лекторите са висококвалифицирани преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, с опит в провеждането на обучения и тренинги с учители.
Удостоверенията за допълнително обучение за повишаване на квалификацията се издават след успешно завършване на квалификационния курс.
Ръководител на работна група: доц. д-р Биляна Цонкова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работна група за следдипломна и допълнителна професионална квалификация (ДПК)
Работна група за следдипломна и допълнителна професионална квалификация провежда дългосрочни квалификационни форми за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация, професионална квалификация "учител", професионално-педагогически специализации.
Обучението включва теоретична и практическа подготовка с продължителност според спецификата на курса. Целта е придобиване на компетентности, които осигуряват съответствие с професионалния профил на учителска длъжност или удовлетворяват професионалните интереси на педагогическите специалисти.
Ръководител на работна група: доц. д-р Тинка Иванова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работна група за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (ПКС)
Работната група организира и провежда курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени.
Програмите, по които се полагат изпити или се защитават писмените разработки, са от следните области:
- методика на обучението;
 -теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика;
- психология на развитието в детско-юношеска възраст, педагогическа психология, личностна психология;
- образователен мениджмънт/организация и управление на образованието и др.
Ръководител на работна група: проф. дпн Маргарита Терзиева
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

Адрес:
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
Факултет по обществени науки
стая 213
ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 9:00 – 12:00 часа и 13:00 и 16:00 часа
ДИРЕКТОР: доц. д-р Красимира Димитрова
Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
Факултет по обществени науки
стая 213
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
Анастасия Петрова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел.: 056716574; 0885632066