Специалности ОКС "Професионален бакалавър", 2024/2025

 Медицински колеж
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Образователно–квалификационна 
степен “професионален бакалавър”
Удвоена 
конкурсна 
оценка по:
Удвоена оценка от 
ДЗИ по:
Балообразуващи оценки от дипломата 
за средно образование**
По избор от кандидат-студента II III
Рехабилитатор редовна биология биология* биология химия
Помощник фармацевт редовна биология биология* биология химия

* Участва оценката от ДЗИ по биология от профилираната подготовка, а ако липсва такава, оценката от ДЗИ по биология от общозадължителната подготовка, умножена с коефициент 0.8.

** В балообразуването участват оценките от ДЗИ по биология и химия от профилирана подготовка; ако липсват такива – оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

 Колеж по туризъм
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Образователно–квалификационна 
степен “професионален бакалавър”
Удвоена оценка от ДЗИ/ЗДИППК** по:  Балообразуващи оценки от дипломата 
за средно образование*
Мениджмънт на хотели и ресторанти редовна
задочна
БЕЛ,
или география,
или чужд език,
или по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация**
БЕЛ география чужд език

Управление на туроператорската и турагентската дейност

само платен прием

задочна БЕЛ,
или география,
или чужд език,
или по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация**
БЕЛ география чужд език
Туризъм и здравословно хранене редовна
задочна
БЕЛ,
или география,
или чужд език,
или по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация**
БЕЛ география чужд език
Туристически бизнес и предприемачество редовна БЕЛ,
или география,
или чужд език,
или по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация**
БЕЛ география чужд език

* В балообразуването участват оценките от ДЗИ по предмети от профилирана подготовка; ако липсват такива – оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
** Приема се, ако е приложимо за професионалното направление и специалности, в които се кандидатства

 Технически колеж
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Образователно–квалификационна 
степен “професионален бакалавър”
Удвоена оценка от ДЗИ/ЗДИППК** по: (по избор от кандидат-студента) по: Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование*
Електротехника задочна БЕЛ, или математика,
или физика,
или по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация**
физика математика

Транспортна техника и технологии

само платен прием

задочна БЕЛ, или математика,
или физика,
или по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация**
физика математика
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника редовна
задочна - платен прием
БЕЛ, или математика,
или физика,
или по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация**
физика математика
Автомобилна електроника редовна
задочна
БЕЛ, или математика,
или физика,
или по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация**
физика математика
Машиностроене и уредостроене задочна БЕЛ, или математика,
или физика,
или по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация**
физика математика
Компютърни системи и технологии задочна БЕЛ, или математика,
или физика,
или по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация**
физика математика

В балообразуването участват оценките от ДЗИ по предмети от профилирана подготовка; ако липсват такива – оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
** Приема се, ако е приложимо за професионалното направление и специалности, в които се кандидатства