Условия и ред за участие с проект в конкурса:

 Кадрови състав на конкурсното предложение

В конкурса за финансиране на проекти могат да участват преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от КТ, докторанти, студенти и колективи от университета

В научния колектив могат да се привличат до 20% от състава преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, със съответното пропорционално участие в ползването на средствата от проекта.

Ръководителят на научния колектив е преподавател на трудов договор в университета, с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, притежава ОНС „доктор” или заема академична длъжност „доцент“ или „професор”.

Ръководителят и членовете на научния колектив не могат да бъдат членове на Комисията.

Членове на академичния състав на университета могат да участват в научни колективи на не повече от два проекта за текущата година на финансиране на проектите.

 Срок на проектите

Проектите имат срок на изпълнение от една до три години. Проектното предложение за участие в конкурса се подава до председателя на Комисията от ръководителя на научния колектив съгласно Приложение 1.1 (Предложение за финансиране на изследователски проект по конкурс „Научноизследователска и художественотворческа дейност“).

Срокът за представяне на проектите в комисиите по основни звена е до 01.04.2024 г.

  Предложение за финансиране

Предложенията за финансиране на изследователските проекти следва да съдържат:

1. Наименование на проекта;
2.  Анотация;
3. Описание на научните изследвания:
    а) анализ на състоянието на изследванията по проблема;
    б) изследователски цели и задачи;
    в) очаквани резултати и научни приноси;
    г) приложимост на резултатите (научни постижения, разпространение на резултатите, научен обмен, професионално развитие на кадрите, социални ефекти и др.);
4. Срок на изпълнение на проекта;
5. Работна програма по години
6. Обосновано финансово разпределение на средствата по години;
7. Списък на научния колектив, придружен с научна автобиография на членовете му;
8. Становище за проекта и предложения за рецензенти от катедрения съвет, в който е ръководителят на проекта;
9. Становище за административно съответствие на проекта.

 Критерии и показатели за оценяване и процедура за класиране на предложенията за финансиране на проекти

Проектните предложения се оценяват и класират от Комисията, включваща хабилитирани лица и по изключение лица, притежаващи ОНС „доктор”. Оценката на проектното предложение се извършва от Комисиите, посредством точкова система по критерии, регламентирани със Системата и утвърдени от Академичния съвет:

  І. Критерий „Очаквани резултати и приноси” - до 10 т.

1. Съответствие на поставените цели с очакваните резултати – 4 т.
2. Приноси (фундаментално-научни, научно-приложни) – 5 т.
3. Приложимост на резултатите в учебния процес – до 1 т.

   ІІ. Критерий „Персонал, участващ в изпълнението на проектите” – до 15 т.

1. Научен потенциал на членовете на изследователския екип – до 6 т.
2. Участие на докторанти, разработващи докторантура по проблематиката на проекта – 4 т.
3. Участие на студенти в екипа на проекта – 2 т.
4. Участници от други български организации – 1 т.
5. Участници от чуждестранни организации – 2 т.

 ІІІ. Критерий „Научни резултати на членовете на колектива, през последните три години“ – до 50 т.

1. Липса на научни публикации по темата – 0 т.;
2. Публикации, реферирани и индексирани във вторични световни литературни източници – 2A;
3. Регистрирани патентни заявки, патенти, патенти резултат от сключени договори – 8А;
4. Регистриран полезен модел и/или нови сортове (регистрирани български и международни полезни модели – 8A;
5. Издадена монография – 8A;
6. Публикации с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (Scopus) – 6A;
7. брой цитирания на научния ръководител на проекта по данни от Web of Science и Scopus – 4В.

  IV. Критерий „Участие в научни прояви с цел разпространение на постигнатите резултати през последните три години“ – до 10 т.

1. Участия в научни форуми – 1A;
2. Публикации в сборници от научни конференции, представени в Conference Proceedings Thomson Reuters и/или Scopus – 4A;

 V. Критерий „Участие в проекти през последните три години” – до 10 т.

1. Проекти, финансирани от вътрешно-институционални конкурси – 1 т.
2. Проекти, финансирани от национални фондове, оперативни програми, договори с министерства и други ведомства, национални фирми – 3 т.
3. Проекти, финансирани от международни фирми, други европейски и международни програми и фондове – 6 т.

VІ. Критерий „Средства за научна дейност” – до 5 т.

1. Съответствие между работната програма и планираните финансови средства – 3 т.
2. Приходи от реализацията на научни продукти, получени въз основа на изпълнението на научните проекти – 2 т.

A – брой публикации/прояви;
В – брой цитирания без автоцитирания; 

  Рецензенти

За всеки проект Комисията избира двама рецензенти, предложени с протокол от катедрата, в която е ръководителя на проекта, от които поне един не работи по основен трудов договор в университета. Рецензиите се изготвят съгласно с Приложение 1.2 (Карта за рецензия на проект на научно изследване по конкурс „Научноизследователска или художественотворческа дейност“) и се депозират в комисиите по основни звена в срок до 10 дни от получаването на материалите за рецензиране. На рецензента се изплаща хонорар в размер на 50 лв. от субсидията за НХТД.

  Оценяване и класиране

След получаване на рецензиите на проектните предложения, Комисията извършва класиране и взема решение относно тяхното финансиране с явно гласуване и обикновено мнозинство. Проекти, получили по една от рецензиите обща оценка по-ниска от 50 точки по всички критерии не участват в класирането, независимо от оценката по втората рецензия. На рецензентите на отпадналите проектни предложения, администрацията на НИИ изплаща хонорар при същите условия, както при класираните проекти.

Размерът на средствата за финансиране на новите и предходните проекти се определя с решение на Комисията, за което се съставя протокол. За редовно се счита заседание на Комисията, на което присъстват най-малко две трети от нейния състав. Членовете на Комисията подписват протокола от заседанието. Предложението на Комисията за финансиране на новите и преходните проекти се приема от факултетен съвет (ФС) на звеното.

Проектите, придружени с рецензиите, оригинала на протокола за решение на Комисията и препис-извлечение на протокола от приемането им на ФС се предоставят в администрацията на НИИ. Зам.-ректорът по НИД предлага за утвърждаване на АС отпуснатите финансови средства за новите проекти по линия НХТД.

В 10-дневен срок, след решението на АС се сключва договор с ръководителя на проекта. Договорите се сключват за всяка отделна календарна година и се окомплектоват с:

 • предложението за финансиране на изследователски проект;
 • рецензиите;
 • план-програма по години;
 • предварително финансово разпределение по години;
 • списък на участниците в проекта.

   Допустимост и разходване на средствата по проекта

Средствата за съответната година се предоставят в съотношение: до 50% – в 7 дневен срок от подписване на договора или допълнителното споразумение, до 40% – след междинно отчитане на хода на работата по договора или изтичане на половината от срока за изпълнение на договора, и останалите 10% – след успешното завършване и представяне на отчет на работата по договора за всяка година.

  Средствата по проекта е допустимо да се изразходват само за дейности свързани с:

 • публикуване на резултатите от изследванията и печатни разходи;
 • такси за правоучастие;
 • апаратура и оборудване;
 • канцеларски материали и тонер касети – до 10% от стойността на проекта;
 • материали, консумативи, химикали, др.;
 • доставка на информационни и програмни продукти;
 • командировки на членовете на екипа – до 30% от стойността на проекта;
 • заплащане на външни организации при извършване на анализи, изпитания, ремонти, поддръжка на апаратура, копирни и пощенски услуги и др.;
 • отчисления за административно-финансово обслужване (режийни разходи) – до 10% от стойността на проекта.

На участниците в изпълнението на финансирания проект може да се изплащат възнаграждения в размер:

 • до 35 на сто от годишната стойност на договора, когато в състава на научния колектив има включени докторанти и/или млади учени;
 • до 10 на сто от годишната стойност на договора, когато в състава на научния колектив не са включени докторанти и/или млади учени;
 • не по-малко от 30 на сто от сумата по т. 1 се предоставят за възнаграждение на докторанти и/или младите учени, участници в изпълнението на проекта, а останалите средства се разпределят между другите участници.

Със средствата по договорите за финансиране на проекти за НХТД не се финансират разходи за:

 • закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;
 • закупуване на работно облекло и обувки;
 • абонамент на вестници и неспециализирани списания;
 • заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;
 • за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на инфраструктурните проекти).

Преходни проекти, закупили през първата година на финансиране на научното изследване компютърна техника (мултимедия, компютърна конфигурация, монитор, таблет, принтер, мултифункционално устройство), нямат право да заявяват подобна техника, респективно да извършват такива разходи до приключване на проекта.

Ръководители на нови проекти, които в предходна конкурсна сесия са закупили компютърна техника, не могат да планират в текущата конкурсна сесия проектни дейности, свързани със закупуване на техника от същия вид. Допуска се разходът да бъде разрешен единствено след представена подробна обосновка за необходимостта, съгласувана с директора на НИИ.

Компютърна техника, апаратура и оборудване се заприходяват на катедрата, към която е назначен ръководителя на проекта, непосредствено след закупуването им.

   Отчитане на проектите

В срок до 15 юли на текущата година ръководителят на проекта представя в администрацията на НИИ отчет за напредъка на проекта в съответствие с Приложение 4 (Междинен отчет).

Годишните отчети по договорите се разглеждат и приемат от Комисията. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на първичното звеното. Рецензията се изготвя в съответствие с Приложение 1.3 (Карта за рецензия на отчет на финансирано научно изследване по конкурс „Научноизследователска и художественотворческа дейност“). На рецензента по отчета на проекта се изплаща хонорар в размер на 65 лв. от средствата на съответния проект, заложени в неговата план-сметка.

За проекти с две- и тригодишен срок се представят отчети по изпълнение на план-програмата за предходната година. В годишния отчет за първата година на проекта е необходимо да се представи копие на подготвена за публикуване научна статия, доклад от представено съобщение на научен форум, а след втората година копие от приета за печат или публикувана научна статия. Към отчета за съответната година се прилагат рецензия и финансов отчет, изготвен от администрация на НИИ, за да се направи съпоставка между финансовия план и действителните разходи по пера.

Междинните годишни отчети се приемат от Комисията и ФС на звено. При положително становище на ФС се сключва допълнително споразумение за следващата година, включващо план-програма и план-сметка за разпределението на средствата, размера на които се определя ежегодно с решение на Комисията и ФС.

Крайният отчет след приключване на дейностите по план-програмата на проекта, придружен с рецензия, междинните годишни отчети по преходните проекти и решенията на Комисията, се докладват и приемат на заседание на ФС. Крайният отчет и междинните годишни отчети, заедно с рецензиите, оригинала на протокола с решението на Комисията и препис-извлечение на протокола с решението по приемане на отчетите на ФС се предават в администрацията на НИИ до 30 ноември на календарната година.

За проекти с едногодишен срок, отчетите, придружени от копие на подготвена за публикуване научна статия, доклад от участие в научен форум, рецензия и финансов отчет за годината се приемат от Комисията и ФС. Отчетът, заедно с рецензията, оригинала на протокола с решението на Комисията и препис-извлечение на протокола с решението по приемане на отчета на ФС се предават в администрацията на НИИ до 30 ноември на календарната година.

Когато за годишния или краен отчет на проекта има отрицателно решение на Комисията и/или ФС, последните 10% от субсидията по проекта не се предоставят. При отрицателно становище на Комисията по отчета или изпълнение на проектните дейности по утвърдената годишна План-програма, проектът може да се прекрати. Закупената през годината апаратура, оборудване и материали се връщат от ръководителя на проекта и остават на разположение на университета. В този случай, ръководителят и членовете на научния колектив се лишават от право на участие в проекти, финансирани по линия на НХТД за следващите 3 години.

Формуляр за преходен проект

 1. Условия за кандидатстване

Основното условие е демонстриране на базисен опит за развитие на определена област от науката. Това включва едновременното покриване на посочените по-долу индикатори. До участие в конкурса се допускат колективи, осигуряващи:

 • конкурентноспособност на кандидата преди кандидатстване (оценката се извършва въз основа на участие на кандидата като ръководител и член на колективи към разработени проекти в последните пет години);
 • управленски капацитет на кандидата (кандидата да е хабилитирано лице и да има достатъчно опит в областта на научната област, в която е проекта);
 • иновативност на идеята (до каква степен е иновативна идеята и ще реши ли определен проблем в развитието на дадена сфера на науката, проведени изследвания, регистриран патент др.);
 • ефект от изпълнението на проекта (финансово рентабилен ли е, очаква ли се възвращаемост на инвестициите, на какъв етап от пазарното му реализиране е проекта);
 • заетост (създаване на нови работни места, включени студенти, докторанти, колеги от Университета с цел научно израстване, вследствие реализацията на проекта);
 • възможност за внедряване (възможност за внедряване на краен продукт или компонент от завършен продукт в страната или чужбина, в резултат от реализирането на проекта);
 • налична научна инфраструктура;
 • кадри;
 • трайно установени международни контакти с минимум три институции (вкл. и университети);
 • участие през последните пет години в поне един международен проект;
 • публикационна дейност на колектива в международни списания с импакт фактор (най-малко 5 публикации в такива списания през последните пет години).

 Проектното предложението за участие в конкурса се подава от ръководителя на научния колектив съгласно Приложение 2.1 (Предложение за финансиране на изследователски проект по конкурс „Общоуниверситетски научни грантове“). Проектните пред­ло­же­ни­я­ е необходимо да съдър­жат ана­лиз на със­то­я­ни­е­то на из­след­ва­ния­­та в научната област, както и научни цели, задачи, очаквани резултати и приноси. В научния колектив могат да се привличат (до 20% от състава) преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, със съответното пропорционално участие в разходването на средствата от гранта. Ще се дава предимство на колективи с участие на  партньор(и) със собствен финансов ресурс.

Предлаганите научноизследователски про­ек­ти могат да бъдат с об­ща продължителност до 3 го­ди­ни и ще бъдат субсидирани през целия период на проекта. Комисията класира до два проекта на година.

В хода на реализация на дейностите по проекта ще се изисква колективът да има активна публикационна дейност в международни списания с висок импакт фактор и импакт ранг. През втората и третата проектна година ще се изисква надграждане на научните изследвания и участие в конкурсни сесии за финансиране на проекти към Фонд „Научни изследвания“ и/или за международни проекти. Ще бъде поощрявано разширяване на научния колектив и нарастваща мултидисциплинарност на изследванията в хода на проекта.

 2. Критерии за оценяване на проектни предложения към фонд „Общоуниверситетски научни грантове”

Оценката на проектните предложения се извършва съгласно точкова система по следните критерии:

І. Критерий „Актуалност и значимост на научната проблематика“ – до 10 т.

 1. Актуалност на проекта, реалистичност на целите и задачите – 3 т.
 2. Оригиналност и иновативност на научното изследване – 5 т.
 3. Реалистичност на предлаганата методология – 2 т.

ІІ. Критерий „Качество на научните изследвания“ – до 15 т.

 1. Управленски капацитет и научен опит научния ръководителя в областта на проектното предложение – 3 т.
 2. Научен опит на научния екип в областта на проектното предложение – 2 т.
 3. Налична научна инфраструктура – 1 т.
 4. Участие на докторанти, разработващи докторантура по проблематиката на проекта – 4 т.
 5. Участие на студенти – 2 т.
 6. Участници от други български организации – 1 т.
 7. Участници от чуждестранни организации – 2 т.

ІІІ. Критерий „Научни резултати на членовете на колектива, през последните пет години – до 50 т.

 1. Липса на публикации по темата – 0 т.
 2. Публикации, които са реферирани и индексирани във вторични световни литературни източници – 2A
 3. Регистрирани патентни заявки, патенти, патенти резултат от сключени договори – 8А
 4. Регистриран полезен модел и/или нови сортове (регистрирани български и международни полезни модели – 8A
 5. Издадена монография – 8A
 6. Публикации с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (Scopus) – 6A
 7. Цитирания на научния ръководител на проекта по данни от Web of Science и Scopus – 4В.
 8. I Критерий „Участие в научни прояви с цел разпространение на постигнатите резултати през последните пет години“ – до 10 т.
 9. Участия в научни форуми – 1A
 10. Публикации в сборници от научни конференции, представени в Conference Proceedings Thomson Reuters и / или Scopus – 4A
 11. V. Критерий „Участие в проекти през последните пет години” – до 10 т.
 12. Проекти, финансирани от национални фондове, оперативни програми, договори с министерства и други ведомства, национални фирми – 4 т.
 13. Проекти, финансирани от международни фирми, други европейски и международни програми и фондове – 6 т.

. Критерий „Средства за научна дейност” до 5 т.

 1. Съответствие между работната програма и планираните финансови средства – 3 т.
 2. Приходи от реализацията на научни продукти, получени въз основа на изпълнението на научните проекти – 2 т.

A – брой публикации/прояви;
В – брой цитирания без автоцитирания; 

  Механизъм на класиране

Разглеждането на проектните предложения се извършва от Научния съвет на НИИ. Членовете на Научния съвет нямат право да участват в конкурса. Проектните пред­ло­же­ни­я­ се пре­да­ват в администрацията на НИИ до 28.03.2022 г. Не се допускат до участие в конкурс за общоуниверситетски грант проектни предложения, които не планират публикуване на научни резултати.

При разглеждане на подадените проектни предложения, Научния съвет избира двама рецензенти, външни за университета. Рецензиите се изготвят съгласно с Приложение 2.2 (Карта за рецензия на проект на научно изследване по конкурс „Общоуниверситетски научни грантове“) и се депозират в срок до 10 дни от получаването на проектното предложение. За ръководителя и научния колектив на проекта рецензиите са анонимни. На рецензентите се заплаща хонорар в размер на 120 лв. от субсидията за НХТД.

Научния съвет на НИИ класира проектните предложения и взема решение относно размера на финансиране на одобрените проекти с явно гласуване и обикновено мнозинство. За решението на Научния съвет се съставя протокол. За редовно се счита заседание на Научния съвет, на което присъстват най-малко две трети от неговия състав. Членовете на съвета подписват протокола от заседанието. Проектите, придружени с оригинала на протокола за решение на Научния съвет се внасят за приемане на АС. Ректорът на университета издава заповед за утвърждаване на финансирането на приетите на АС проекти в срок до 10 дни.

В 10-двевен срок, след издаването на заповедта за утвърждаване на финансирането одобрените проекти се сключва договор с ръководителя на гранта. Договори се сключват за всяка отделна календарна година и се придружават от план-програма, предварително финансово разпределение по години и обосновка, план-сметка за първата година на проекта.

 ІІ. 4. Размер на гранта и условия за изразходване на средствата по проекта

Средствата за съответната година се предоставят в съотношение: до 50% – в 7 дневен срок от подписване на договора или допълнителното споразумение, до 40% – след междинно отчитане на хода на работата по договора или изтичане на половината от срока за изпълнение на договора, и останалите 10% – след успешното завършване и представяне на отчет на работата по договора за всяка година.

Средствата по проекта могат да се изразходват само за дейности, свързани с:

 • публикуване на резултатите от изследванията и печатни разходи;
 • такси за правоучастие и др.;
 • апаратура и оборудване;
 • материали, консумативи, химикали и др.;
 • доставка на информационни и програмни продукти;
 • командировки;
 • заплащане на външни организации при извършване на анализи, изпитания, ремонти, поддръжка на апаратура, копирни и пощенски услуги и др.;
 • възнаграждения на сътрудници, които не са на основен трудов договор в университета;
 • отчисления за административно-финансово обслужване (режийни разноски) до 10% от общата стойност на проекта.

На участниците в изпълнението на финансирания проект може да се изплащат възнаграждения в размер:

 1. до 35 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив има включени докторанти и/или млади учени;
 2. до 10 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив не са включени докторанти и/или млади учени;
 3. не по-малко от 30 на сто от сумата по т. 1 се предоставят за възнаграждение на докторанти и/или младите учени, участници в изпълнението на проекта, а останалите средства се разпределят между другите участници.

Апаратура, оборудване и други материали се заприходяват на катедрата, към която е назначен ръководителя на гранта, непосредствено след закупуването им.

ІІ. 5. Отчитане на проектите

През първата година на гранта се изисква научния колектив да публикува най-малко една статия в международно списание в съответната научна област с висок импакт фактор и/или импакт ранг. През втората и третата година се изисква най-малко две публикувани научни статии в международни списания с висок импакт фактор и/или импакт ранг и поне две участия в конкурсни сесии за финансиране на проекти към Фонд „Научни изследвания“ и/или международни проекти.

Отчетите по договорите за грант се приемат от Научния съвет на НИИ. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на университета. Рецензията се изготвя в съответствие с Приложение 2.3 (Карта за рецензия на отчет на финансирано научно изследване по конкурс „Общоуниверситетски научни грантове“).

За ръководителя и научния колектив на проекта рецензията е анонимна. На рецензента се заплаща хонорар в размер на  150 лв., който е заложен в план-сметката на гранта.

За всеки финансиран грант се представят отчети за изпълнението на план-програмата за предходната съответна година. В годишния отчет по тези проекти е необходимо да се представят копия на публикуваните научни статии, доклади, патенти, внедрявания или други изяви, както и копия на апликации и утвърдени договори за участие в международни проекти.

Към отчета за съответната година се прилагат рецензия и финансов отчет за годината, изготвен от счетоводството на НИИ, за да се направи съпоставка между финансовия план и действителните разходи по пера. Междинните годишни отчети се разглеждат и приемат от Научния съвет на НИИ и при положително решение за продължаване на гранта за следващата година се сключва допълнително споразумение към договора, включващо план-сметка за разпределението на средствата за следващата година, размера на които се определят ежегодно с решение на Научния съвет и се утвърждават от ректора на университета.

Крайният отчет, след окончателното завършване на дейностите по план-програмата на гранта, придружен с рецензия за крайния отчет и междинните годишни отчети се докладват на заседание на Научния съвет на НИИ.

Когато по годишния или краен отчет на гранта има отрицателно решение на Научния съвет относно дейностите по утвърдения годишен график в План-програмата, изпълнението на гранта се прекратява и на колектива не се предоставят последните 10% от субсидията.  Когато вина за прекратяването има изпълнителя, закупената апаратура, оборудване и материали се връщат от ръководителя на гранта и остават на разположение на университета. В този случай, ръководителят и членовете на научния колектив се лишават от право на участие в конкурси по фонд „Общоуниверситетски научен грант“ за следващите 3 години.

Основна цел на финансиране на проекти по фонд “Научна инфраструктура” е поддържане и обновяване на наличната научна инфраструктура на отделните звена в университета и осигуряване на възможност за провеждане на качествени и конкурентноспособни научни изследвания. Конкурсът е свързан с усилията на университета за постигането на Специфична цел 4: Развитие, поддържане и ефективно използване на модерна научна инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, и осигуряване на необходим достъп до европейска и международна научна инфраструктура от НСРНИ 2017-2030 г.

 1. Условия за кандидатстване

 • иновативност (до каква степен предлаганото оборудване ще допринесе за подобряване нивото на научната инфраструктура в университета, до разширяване на обхвата на извършваните в университета видове анализи, до повишаване на нивото на изследванията в университета);
 • ефект от изпълнението на проекта (финансова рентабилност на предлаганото оборудване, очаквано подобряване на нивото на извършваните анализи, очаквана възвращаемост на инвестициите).

Проектното предложението за участие в конкурса се подава от ръководителя на научния колектив съгласно Приложение 3.1 (Предложение за финансиране на изследователски проект по конкурс „Научна инфраструктура“). Предложенията за финансиране на проекта е необходимо да съдържат анализ на състоянието на наличната инфраструктура в съответното звено, актуалност на предлаганата апаратура и оборудване, световни достижения в дадената научна област.

 2. Критерии за оценяване на проектни предложения към фонд „Научна инфраструктура”

Оценката на проектните предложения се извършва съгласно точкова система по следните критерии:

I. Критерий „Управленски капацитет и качество на научните изследвания“ – до 5 т.

1. Управленски капацитет на ръководителя и научен опит на научния ръководителя в областта на проектното предложение – 3 т.
2. Научен опит на научния екип в областта на проектното предложение – 2 т.

II. Критерий „Обновяване на научната инфраструктура“ – 10 т.

1. Планираната апаратура и оборудване съответства на най-новите световни тенденции – 2 т.
2. Разширява обхвата на извършваните научни изследвания, научни експертизи и анализи – 4 т.
3. Подобрява качеството на научните изследвания в съответното научно направление, което обслужва – 4 т.

III. Критерий „Рентабилност на предлаганата апаратура и оборудване“ – 10 т.

1. Не е обект на интерес на научните среди извън университета и на бизнеса – 0 т.
2. Представлява интерес за учени от други научни организации – 2 т.
3. Ще привлече заинтересовани лица от бизнеса – 3 т.
4. Представлява интерес, както за научните организации, така и за бизнеса – 5 т.

IV. Критерий „Научни резултати на членовете на колектива, през последните пет години – до 50 т.

1. Липса на публикации по темата – 0 т.
2. Публикации, които са реферирани и индексирани във вторични световни литературни източници – 2A
3. Регистрирани патентни заявки, патенти, патенти резултат от сключени договори – 8А
4. Регистриран полезен модел и/или нови сортове (регистрирани български и международни полезни модели – 8A
5. Издадена монография – 8A
6. Публикации с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (Scopus) – 6A
7. Цитирания на научния ръководител на проекта по данни от Web of Science и Scopus – 4В.

V. Критерий „Участие в научни прояви с цел разпространение на постигнатите резултати през последните пет години“ – до 10 т.

1. Участия в научни форуми – 1A
2. Публикации в сборници от научни конференции, представени в Conference Proceedings Thomson Reuters и / или Scopus – 4A

VI. Критерий „Участие в проекти през последните пет години” – до 10 т.

1. проекти, финансирани от национални фондове, оперативни програми, договори с министерства и други ведомства, национални фирми – 4 т.
2. проекти, финансирани от международни фирми, други европейски и международни програми и фондове – 6 т.

VІI. Критерий „Средства за научна дейност”– до 5 т.

1. Съответствие между работната програма и планираните финансови средства – 3 т.
2. Приходи от реализацията на научни продукти, получени въз основа на изпълнението на научните проекти – 2 т.

A – брой публикации/прояви;
В – брой цитирания без автоцитирания

 3. Механизъм на класиране

Разглеждането на проектните предложения се извършва от Научния съвет на НИИ. Членовете на Научния съвет нямат право да участват в конкурса. Проектните предложения се предават в администрацията на НИИ до 22.06.2023 г.

При разглеждане на подадените проектни предложения, Научния съвет избира двама рецензенти, външни за университета. Рецензиите се изготвят съгласно с Приложение 3.2 (Карта за рецензия на проект на научно изследване по конкурс „Научна инфраструктура“) и се депозират в срок до 10 дни от получаването на проектното предложение. За ръководителя и научния колектив на проекта рецензиите са анонимни. На рецензентите се заплаща хонорар в размер на 120 лв. от субсидията за НХТД.

След получаване на рецензиите Научния съвет на НИИ класира проектните предложения и взема решение относно размера на финансиране на одобрените проекти с явно гласуване и обикновено мнозинство. За решението на Научния съвет се съставя протокол. За редовно се счита заседание на Научния съвет, на което присъстват най-малко две трети от неговия състав. Членовете на съвета подписват протокола от заседанието. Проектите, придружени с оригинала на протокола за решение на Научния съвет се внасят за приемане на АС. Ректорът на университета издава заповед за утвърждаване на финансирането на приетите на АС проекти в срок до 10 дни.

В 10-дневен срок, след издаването на заповедта за утвърждаване на финансирането на одобрените проекти се сключва договор с ръководителя на проекта. Договорът се придружава от протокола за решението на Научния съвет, препис-извлечение за решението на АС, план-програма и план-сметка на проекта.

 4. Изразходване на средствата по проекта

Закупуването на заложените в съответната План-сметка научна апаратура и оборудване се извършва централизирано по реда на Закона за обществените поръчки, на основание на предварителна заявка от ръководителя на договора.

Средствата по проекта могат да се разходват само по дейности свързани с проекта:

 • апаратура и оборудване;
 • материали, консумативи, химикали, др.;
 • доставка на информационни и програмни продукти;
 • заплащане на външни организации при извършване на изпитания, ремонти и поддръжка на апаратура.

Отчисленията за административно-финансово обслужване (режийни разходи) са 10% от общата стойност на проекта.

Апаратура и оборудване се заприходяват на катедрата, към която е назначен ръководителя на проекта, непосредствено след закупуването им.

 5. Отчитане на проектите

Отчетите по договорите се приемат от Научения съвет на НИИ. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на звеното, от което е ръководителя на проекта. Рецензията се изготвя в съответствие с Приложение 3.3 (Карта за рецензия на отчет на финансирано научно изследване по конкурс „Научна инфраструктура“). Размерът на заплащането е 120 лв., които се осигуряват от средствата на съответния проект, заложени в план-сметката.

Отчетът, заедно с рецензията и оригинала на протокола с решението по отчета на Научния съвет се предават в администрацията на НИИ до 30 ноември на календарната година.