ПРОЕКТИ

Университетски проекти

Договор № Предмет Ръководител Срок
1. НИХ-406/2018 Изследване адсорбцията на йони на тежки метали из водни разтвори с активни въглени от агробиологични отпадъци доц. д-р Веляна Георгиева 2018 – 2020
2. НИХ-407/2018 Изследване на качеството на атмосферния въздух в Община Бургас по отношение на ФПЧ 2.5 и съдържание на ПАВ във ФПЧ 2.5 гл. ас. д-р Ления Гонсалвеш 2018 – 2020
3. НИХ-408/2018 Оценка на замърсяването на транспортни артерии с пътен нанос в градски условия гл. ас. д-р Здравка Николаева 2018 – 2020
4. НИХ-409/2018 Изследване на възможностите за имобилизиране на антибиотици в структурата на биополимера хитозан и установяване на тяхната активност спрямо патогенни бактерии

доц. д-р Диляна Звездова

2018 – 2019
5. НИХ-410/2018 Иновативни подходи в обучението и квалификацията на  здравните професионалисти  за профилактика на захарния диабет и неговите водещи усложнения доц. д-р Валентин Василев 2018 – 2019
6. НИХ-411/2018 Проучване на възможностите на комплексната  рехабилитация и лекарствените средства при деца и  студенти с наднормено тегло и обезитас доц. д-р Антоанета Грозева 2018 – 2019
7. НИХ-412/2018 Изследване на намеренията на студентите за  предприемачеството проф. д-р Иван Димитров 2018 – 2019
8. НИХ-413/2018 Изследване на контекстните компетенции в  предучилищна и начална училищна възраст и  разработване на конкретни педагогически модели за  подкрепа на детската личност доц. д-р Красимира Димитрова 2018 – 2019
9. НИХ-414/2018 Получаване на композитни мембранни структури, чрез  модификация на полимерни и керамични матрици гл. ас. д-р Милена Митева 2018 – 2019
10. НИХ-415/2018 Синтез, свойства и приложение на нови материали –  графен и керамични пигменти проф. д-р Ирена Марковска 2018 – 2019
11. НИХ-416/2018 Прилагане на интерактивни форми на обучение и  оценяване по дисциплината техническа безопасност и  защита при бедствия гл. ас. д-р Сабина Георгиева 2018 – 2019
12. НИХ-417/2018 Изследване на жизненоспособността  и активността на  хлебопекарски дрожди гл. ас. д-р Галина Йорданова 2018 – 2019
13. НИХ-418/2018 Интелигентни инструменти за изтегляне и извличане на  знания гл. ас. д-р Веселина Бурева 2018 – 2019
14. НИХ-419/2018 Проектиране, реализиране и изследване на автономна  интелигентна захранваща система за малка мощност гл. ас. д-р Васил Иванов 2018 – 2019
15. НИХ-420/2019 Българската диаспора в Москва, Унгария, Сърбия и  Румъния - образователни проблеми и педагогически  предизвикателства проф. дпн Маргарита Терзиева 2018 – 2019
16. НИХ-421/2019 Съюзни подчинени определителни изречения в  българския език: междуезикови паралели доц. д-р Галина Петрова 2019
17. НИХ-422/2019 Мултикритериална отпимизация на процеса "Стабилност  на съхранение"  на чисто биодизелово гориво (B100) и на смесите му с конвенционално дизелово гориво доц. д-р Добромир Йорданов

2019 – 2020

18. НИХ-423/2019 Иновативни методи за извличане на знания за  управлението  доц. д-р Стоян Транев 2019-2020
19. НИХ-424/2019 Формиране на професионални компетентности за  прилагане на съвременни методи в идентифициране на  отказите на механизми и системи на автомобила доц. д-р Магдалена Дюлгерова

2019 – 2020

20. НИХ-425/2019 Модифициране на функционални амфилни блокови  съполимери и изследването им, като носители  на  биологично активни вещества проф. д-р Севдалина Турманова

2019 – 2020

21. НИХ-426/2019 Определяне на броя  и жизненоспособността на бели  кръвни клетки в капилярна  и венозна кръв доц. д-р Катя Габровска

2019 – 2020

22. НИХ-427/2019 Изготвяне на проект и компютърно симулиране на ново енергоефективно районно осветление на територията на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гл. ас. д-р Младен Пройков

2019 – 2020

23. НИХ-428/2019 Научно-практическо изследване на възможностите за развиване на здравен туризъм в полза на подобряване състоянието на общественото здравеопазване в област Бургас доц. д-р Златина Караджова 2019
24. НИХ-429/2019 Проучване качеството на живот при хора с онкологични заболявания - рак на гърдата, рак на шийката на матката, колоректален карцином, рак на простата" гл. ас. д-р Златинка Георгиева

2019 – 2020

25. НИХ-430/2019 Изследване на качеството на живот свързано със здравето при хора с хронични заболявания (ХОББ, ИБС, захарен диабет, артрози) доц. д-р Галина Терзиева

2019 – 2020

26. НИХ-431/2019 Синтез, структура и свойства на селенсъдържащи комплексни съединения доц. д-р Румяна Янкова

2019 – 2021

27. НИХ-432/2019 Екологичен мониторинг. Измерване, оценка и прогноза за нивото на шума и възможностите за намаляване на шумовото замърсяване в  Неорганичен корпус на Университет "Проф. д-р Асен Златаров". гл. ас. д-р Никола Тодоров 2019
28. НИХ-433/2019 Изследване на тежки и токсични метали в обекти на околната среда посредством нови аналитични методи доц. д-р Красимира Станчева

2019 – 2020

29. НИХ-434/2019 Предсказване на токсичността на новосинтезирани хидразидни и хидразонни производни с потенциален антинеопластичен ефект доц. д-р Яна Колева 2019 – 2020
30. НИХ-435/2020 Изследване на значението и ролята на логистиката за малките и средни предприятия проф. д-р Иван Димитров

2020 – 2021

31. НИХ-436/2020 Тенденции и перспективи в развитието на статусно-ролевите модели и ключовите компетентности на български учители доц. д-р Надежда Калоянова

2020 – 2021

32. НИХ-437/2020 Изследване проекциите на компетентностния подход при подготовката, възпитанието и развитието на личностните качества в предучилищна и начална училищна възраст чрез използване на алтернативни педагогически форми за организация на образователните дейности доц. д-р Красимира Димитрова

2020 – 2021

33. НИХ-438/2020 Възможности за получаване на газьолев компонент за тракторна и извънпътна техника

доц. д-р Йорданка Ташева

2020 – 2021

34. НИХ-439/2020 Мониторинг на устойчивостта на винения туризъм в югоизточен регион доц. д-р Веселина Атанасова 2020 – 2021
35. НИХ-440/2020 Индексираните матрици като инструмент за извличане на знания гл. ас. д-р Величка Транева 2020 – 2022
36. НИХ-441/2020 Екологичен мониторинг. Измерване и оценка на замърсяването с фини прахови частици на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ -Бургас гл. ас. д-р Никола Тодоров 2020 – 2022
37. НИХ-442/2020 Научно-практическо изследване на възможностите за развиване на здравен туризъм в полза на подобряване състоянието на общественото здравеопазване в област Бургас доц. д-р Златина Караджова 2020 – 2021
38. НИХ-443/2020 Проучване възможностите на телемедицината, телерехабилитацията и телефармацията за подобряване грижите за болните и медицинското образование доц. д-р Антоанета Грозева д.м. 2020 – 2021
39. НИХ-444/2020 Анализ на възможностите за интегриране на морски с медицински туризъм по българското южно черноморие доц. д-р Валентин Василев д.м. 2020 – 2021
40. НИХ-445/2020 Изследвания върху синтеза на цирконови и гранатови пигменти, с оглед възможното им  приложение в керамичното производство ас. д-р Фила Йовкова 2020 – 2021
41. НИХ-446/2020 Разработване на молекулярно – генетичен метод за бърза оценка на електрогенния потенциал на бактериални култури прилагани в био – електрохимични системи за пречистване на отпадъчни води доц. д-р Хюсеин Йеменджиев 2020
42. НИХ-447/2020 Изследване на термоелектрически преобразуватели чрез електроакустични методи гл. ас. д-р Радостин Касъров 2020 – 2021
43. НИХ-448/2020 Обследване на радиационен статус на почви, пясък и нанос в района на мина Росен гл. ас. д-р Пламена Атанасова 2020 – 2021
44. НИХ-449/2021 Модерни методи за вземане на управленски решения доц. д-р Стоян Транев 2021 – 2022
45. НИХ-450/2021 Възможности за приложение на цифровите технологии за повишаване конкурентоспособността на бизнеса доц. д-р Адиле Димитрова 2021 – 2022
46. НИХ-451/2021 Моделиране на взаимовръзката на основни замърсители на въздуха слънчевата радиация върху някои заболявания в град Бургас доц. д-р Здравка Буриева 2021 – 2023
47. НИХ-452/2021 Предвиждане на токсичното влияние на сяроорганичните съединения от нефта върху живите организми и околната среда доц. д-р Яна Колева 2021 – 2022
48. НИХ-453/2021 Изчисляване на някои параметри на инсталации за адсобционно очистване на вентилационен въздух от летливи органични съединения гл. ас. д-р Благовеста Мидюрова 2021
49. НИХ-454/2021 Разработване на процедури за анализ на тежки метали чрез ултравиолетова-видима спектрофотометрия доц. д-р Красимира Станчева 2021
50. НИХ-455/2021 Превенция на рискови фактори за остеопороза гл. ас. Катя Попова 2021 – 2022
51. НИХ-456/2021 Проучване върху влиянието на медико-биологичните и психо-социални фактори на демографската криза в бургаски регион проф. д-р Петя Цветкова, дмн 2021
52. НИХ-457/2021 Молекулен дизайн за имобилизиране на тетрациклини в структурата на хитозан и установяване на тяхната биологична активност доц. д-р Диляна Звездова прекратен
53. НИХ-458/2021 Проучване на медико- и психо-социалните проблеми на пациенти с онкологични заболявания и включването им в програма за медицинска рехабилитация, ерготерапия и психо-социална подкрепа гл. ас. д-р Соня Ненчева 2021 – 2022
54. НИХ-459/2021 Изследване възможностите на утайка от кафе за получаване на биопродукти гл. ас. д-р Галина Йорданова 2021 – 2022
55. НИХ-460/2021 Мини колонка за получаване на безлактозно мляко и симулация за проследяване въздействието му върху оралното здраве ас. д-р Златина Ченголова 2021 – 2022
56. НИХ-461/2021 Изследване на параметри, характеризиращи комфорта на лек автомобил ас. д-р Златин Георгиев 2021 – 2022
57. НИХ-462/2021 Изследване и моделиране на алгоритми в изкуствения интелект и тяхното приложение гл. ас. д-р Тодор Петков 2021 – 2022
58. НИХ-463/2022 Изследване на антимикробиална активност на екстракти от гроздови семки и люспи ас. д-р Димитрина Кръстева 2022 – 2023
59. НИХ-464/2022 Изследване на работни характеристики на сензори и надеждност на горивни дюзи за нови и употребявани автомобили доц. д-р Магдалена Дюлгерова 2022 – 2023
60. НИХ-465/2022 Определяне на повърхностните и структурни  характеристики на модифицирани прахове от яйчени черупки доц. д-р Димитрина Кирякова 2022 – 2023
61. НИХ-466/2022 Маркетингово изследване на факторите, оказващи влияние върху потребителското поведение на пазарен сегмент младежи, като част от европейската инициатива за зелена икономика доц. д-р Христина Михалева 2022
62. НИХ-467/2022 Проучване и стимулиране на нестандартността на образователните субекти доц. д-р Надежда Калоянова 2022 – 2023
63. НИХ-468/2022 Възможности за очистване на среднодестилантни фракции по алтернативен метод гл. ас. д-р Милена Димитрова 2022 – 2023
64. НИХ-469/2022 Проучване на състоянието и перспективите за развитие на споделеното настаняване в черноморските туристически райони на България. (По примера на Airbnb)“ гл. ас. д-р Елена Илиева 2022 – 2023
65. НИХ-470/2022 Синтез, свойства и приложение на йонни течности на основата на имидазол и негови производни доц. д-р Румяна Янкова 2022 – 2023
66. НИХ-471/2022 Биологична активност и фитохимичен състав на екстракти от ендемично растение Sideritis syriaca доц. д-р Ления Гонсалвеш 2022 – 2023
67. НИХ-472/2022 Маркиране на белошипи ветрушки (Falco naumanni, Fleischer, 1818) със сателитни предаватели и проследяване на тяхната миграция и зимуване доц. д-р Светла Далакчиева 2022 – 2024
68. НИХ-473/2022 Климато-балнеолечебният туризъм в Югоизточното Черноморие като управленско решение за промяна на стандартния морски туристически продукт в условията на криза гл. ас. д-р Албена Янакиева 2022 – 2023
69. НИХ-474/2022 Изследване влиянието на концентрацията на ФПЧ и относителната влажност на въздуха върху заболяванията на горните дихателни пътища в детско-юношеска възраст проф. д-р Валентин Стоянов, дм 2022 – 2023
70. НИХ-475/2022 Обобщеномрежово моделиране в областта на ортопедичната и травматологичната рехабилитация доц. д-р Симеон Рибагин 2022 – 2023
71. ОУФ-НИ-12/2022 Използване на нанотехнологии при получаване на керамични материали с включени графенови и карбонатни наноструктури доц. д-р Адриана Георгиева 2022 – 2023
72. ОУФ-НИ-13/2022 Синтез, охарактеризиране структурата и свойствата на Ti-, Zr- и Hf-халкогенити и халкогенати доц. д-р Веляна Георгиева 2022 – 2023
73. НИ-05/2022 Подобряване на функционалните свойства на млечните продукти чрез добавяне на антиоксидантни екстракти от гроздови семена доц. д-р Катя Габровска 2022

Национални програми и проекти

Договор № Предмет Ръководител Срок
1. ДМ-07/04*2016
Фонд “Научни изследвания“
Ензимно свързан имуносорбентен анализ в псевдо-хомогенен режим на базата на магнитни наночастици и мулти-антитяло за определяне на органофосфорни пестициди. доц. д-р Явор Иванов 2016 – 2018
2. ДН-02/10*2016
Фонд “Научни изследвания“
Нови инструменти за извличане на знания от данни и тяхното моделиране“ проф. д-р Сотир Сотиров 2016 – 2021
3. ДН-05/8*2016
Фонд “Научни изследвания“
Дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст проф. д-р Румяна Папанчева 2016 – 2021
4. ДН-17/8*2017
Фонд “Научни изследвания“
Възстановяване на фосфор от отпадъчни води от животновъдството гл. ас. д-р Гергана Пеева 2017 – 2019
5. ДН-17/3*2017
Фонд “Научни изследвания“
Нова генерация мултиимуноанализи за безопасност на храните на базата на магнитни наночастици проф. дтн Годжевъргова
доц. д-р Явор Иванов
2017 – 2021
6. ДН-17/14*2017
Фонд “Научни изследвания“
Възстановяване на фосфор и получаване на биотор от отпадъчни води проф. д-р Валентин Ненов 2017 – 2020
7. КП-06-Н27/14*2018
Фонд “Научни изследвания“
Изследвания върху синтеза  и структурата на керамични пигменти от чисти и отпадъчни суровини, с приложение за силикатната индустрия проф. д-р Ирена Марковска 2018 – 2022
8. ДНТС/Русия02/10*2018
Фонд “Научни изследвания“
Нова генерация мултиимуноанализи за безопасност на храните. Разработване и валидация на токсични замърсители в мляко и млечни продукти проф. дтн Ц. Годжевъргова
доц. д-р Явор Иванов
2018 – 2021
9. Национална научна програма, МОН Нисковъглеродна енергетика за транспорта и бита (ЕПЛЮС) проф. д-р Ирена Марковска 2018 – 2022
10. Национална научна програма, МОН Информационни и комуникационни технологии за единен  цифров пазар в науката, образованието и сигурността  (ИКТвНОС) проф. д-р Евдокия Сотирова 2018 – 2021
11. Национална научна програма, МОН Млади учени и постдокторанти-1 проф. д-р Валентин Ненов
доц. д-р Светлана Желева
2018 – 2021
12. КП-06-Н27/12*2018
Фонд “Научни изследвания“
Моделиране и разработване на комплексна система  за избор  на технология за превоз в транспортна мрежа доц. д-р Йорданка Ташева 2018 – 2022
13. КП-06-Н37/5*2019
Фонд “Научни изследвания“
Устойчиви ресурсно-осигурителни вериги по отношение на екологични, икономически и социални критерии гл. ас. д-р Десислава Николова 2019 – 2023
14. КП-06-Н34/9*2019
Фонд “Научни изследвания“
Изследване на въглерод и някои значими въглероди в атмосферен аерозол в градска среда гл. ас. д-р Ления Мусакова 2019 – 2023
15. КП-06-Н57/9*2021
Фонд “Научни изследвания“
Интегриран подход за оценка на антиоксидантния потенциал на натурални антиоксиданти  като функционални инградиенти в месо и месни продукти доц. д-р Явор Иванов 2021 – 2025
16. Национална научна програма, МОН Млади учени и постдокторанти-2 доц. д-р Светлана Желева 2022 – 2025
17. Национална програма, MОН Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация доц. д-р Светлана Желева 2022
18. КП-06-Н65/2*2022
Фонд “Научни изследвания“
Адаптивна метрична система за оценка на STEM компетентности  в общообразователната подготовка в средното училище (1­–12 клас) проф. д-р Румяна Папанчева 2022 – 2025

Европейски програми и проекти

№ на договора Програма Наименование Финансиране Срок
1. BG05M2ОР001-1.002-0019 Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020“ Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика Европейски структурни и инвестиционни фондове 2018 – 2023
2. BG05M2OP0011.001-0004 Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020“ Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) Европейски структурни и инвестиционни фондове 2018 – 2023
3. BG05M2OP001-1-002-0011 Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020“ MIRACle Европейски структурни и инвестиционни фондове 2018 – 2023
4. LеNetEco 2
BSB 1088
Оперативна програма "Черноморски басейн 2014–2020" Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн Европейския съюз по Инструмента за съседство 2020 – 2023
5. MSCA-NIGTH
K-TRIO4-955283
Оперативна програма Хоризонт 2020  Нощ на учените Европейска комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ 2020 – 2022
6. KTrio5-H2020-MSCA-NIGHT-2020bis Оперативна програма Хоризонт 2020  Нощ на учените Европейска комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ 2021 – 2022
7. CB005.3.12.001 Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България-Турция 2014-2020 Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ (BLUE GROWTH COLLABs) Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ 2020 – 2023
8. LIFE20 ENV/BG/001042 Програма Лайф 2014-2020 сектор Води и морска околна среда Иновативна технология за третиране на води за по-добро управление на речните басейни“ WATEROIL Европейска комисия, Дирекция „Околна среда“ 2020 – 2023
9. BG14MFOP001-6.004 Програма за морско дело и рибарство 2014–2020 г. Повишаване на знанията за състоянието на морската среда Европейски структурни и инвестиционни фондове 2020 – 2022
10. 101061564-K-TRIO-HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 Програма „Хоризонт Европа“ Хоризонт 2022  „Учените в триъгълника на знания” Европейска комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ 2022