Основни положения

Оценка и управление на качеството на обучението в  Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Съгласно основните вътрешно-университетски документи, свързани с осигуряване на  качество на обучението  в университет „Проф. д-р Асен Златаров”: “Система за осигуряване, поддържане и развитие на качеството на обучението и на образователния продукт - СОПКО” и “Правилник за организацията и дейността на центъра по качеството и комисията по качеството”, както и в изпълнение на решение на АС №8/27.02.2020 г.,  управлението на качеството на обучението в Университета протича на три нива – университетско, ниво основно звено и ниво първично звено.

1. Управление на качеството на обучението на университетско ниво

За целта има назначени със заповед на ректора, съответно:

  • състав на Център по качеството (определен със заповед РД 390 – 01.12.2023г.)
  • състав на Университетска комисия по качеството (определен със заповед РД 405 – 11.12.2023г.)

    2. Управление на качеството на обучението на  ниво основно звено

    Към всяко основно звено има избрана от съвета на основното звено комисия, която се назначава със заповед на ректора.

    3. Управление на качеството на обучението на ниво първично звено

    Всяко първично звено има избран от съвета на звеното отговорник по качеството, който е утвърден на съвета на съответното основно звено и назначен със заповед на ректора.