За КЕМНИ

Комисията по етика на медицинските научни изследвания е сформирана на основание чл. 3, ал. 1 на Раздел IV “Медицински научни изследвания върху хора. Медицинска наука” от Закон за здравето, Решение на Академичен съвет (Протокол №6/30.11.2023), със Заповед №РД-396/06.12.2023 г.

Председател:  проф. д-р Владимир Гончев, дм
Секретар:        доц. д-р Марияна Йорданова, дм

Членове:     

  1. Доц. д-р Даниел Петков, дм
  2. Доц. д-р Йордан Георгиев
  3. Доц. д-р Катя Попова
  4. Доц. д-р Стефан Хърков
  5. Ваня Манова, експерт НИИ

 Комисията по етика на медицинските научни изследвания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас (КЕМНИ) е експертен и консултативен орган, за извършване на начална оценка, периодичен надзор и даване на становище относно етичните аспекти на научните изследвания в университета.

Обект на експертна оценка на КЕМНИ са:

  1. Клинични и неклинични биомедицински и медико-социални научни изследвания върху човешки същества.
  2. Научни изследвания с използването на персонална биомедицинска информация, човешки тъкани, в частност – генетично-модифицирани животни и микроорганизми.

Правилник за работа на комисията по етика на медицинските научни изследвания