Специалност "Медицина"- ОКС "Магистър", 2024/2025

Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Утроените оцеки от изпит по: Балообразуващи оценки от 
дипломата за средно образование
I II III
Медицина  редовна биология
химия 
ДЗИ по БЕЛ

Условия за участие в класиране:

  • диплома за средно образование;
  • положително изкарани изпити по биология и химия на предварителната и/или редовната кандидатсутдентска изпитна сесия.Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити по биология и/или химия имат право да се явят и на редовните кандидатстудентски изпити.
  • попълнено и подадено заявление за кандидатстване в определен срок;

Кандидат-студентите, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали всички необходими документи в определененият срок, губят право да участват в класиране.

Балообразуване за класиране в специалност “Медицина”:

  1. Оценка от ДЗИ по български език и литература от дипломата за средно образование;
  2. Утроената оценка от конкурсен изпит по биология;
  3. Утроената оценка от конкурсен изпит по химия.

Максимален състезателен бал – 42.00.

Минимален състезателен бал – 25.00.