Административни такси

Административни услуги

Наименование Цена(лв.)
1 За обработване на молба за обучение в допълнителна дисциплина/специалност/ 5.00
2 За изготвяне на академична справка 145.00
3 За изготвяне на диплома дубликат 140.00
4 За изготвяне на дубликат на европейско дипломно приложение 35.00
5 За изготвяне на свидетелство за професионална квалификация  20.00
6 За изготвяне на свидетелство за професионално-квалификационна степен  20.00
7 За изготвяне на удостоверение за допълнително обучение или специализация 11.00
8 За изготвяне на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана подготовка по български език за чужденци 13.00
9 За изготвяне на уверение за звършили обучението си лица  12.00
10 За изготвяне на уверение за незавършили обучението си лица 3.00
11 За изготвяне на настолно увериние на диплома 50.00
12 За обработка на документите за явяване на изпити /чл.26 ал.15 от Правилника за учебна дейност/ 20.00
13 За обработка на документите за явяване на държавен изпит за възстановяване на правоспособност и повишаване на оценка от държавен изпит 65.00
14 За явяване на държавен изпит на чуждестранно лице 200.00
15 За извършване на процедура по признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чужбина 560.00
16 За изготвяне на документация за оторизиране /валидиране на професионални компетенции, придобити в условия на университетското образование за работа в чужбина 200.00
17 Извършване на проверка и издирване на документ от Университетски архив- в срок от 5 работни дни 10.00
18 Издаване на удостоверение с приложение на документ от Университетски архив – на учебен план /учебна програма/ 40.00