Административни такси

Административни услуги

Наименование Цена(лв.)
1 За обработване на молба за обучение в допълнителна дисциплина/специалност/ 15.00
2 За изготвяне на академична справка 200.00
3 За изготвяне на диплома дубликат 150.00
4 За изготвяне на дубликат на европейско дипломно приложение 45.00
5 За изготвяне на свидетелство за професионална квалификация  25.00
6 За изготвяне на свидетелство за професионално-квалификационна степен  25.00
7 За изготвяне на удостоверение за допълнително обучение или специализация 15.00
8 За изготвяне на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана подготовка по български език за чужденци 15.00
9 За изготвяне на уверение за завършили обучението си лица  15.00
10 За изготвяне на уверение за незавършили обучението си лица 5.00
11 За изготвяне на настолно уверение на диплома 50.00
12 За обработка на документите за явяване на изпити /чл.26 ал.15 от Правилника за учебна дейност/ 50.00
13 За обработка на документите за явяване на държавен изпит за възстановяване на правоспособност и повишаване на оценка от държавен изпит 70.00
14 За явяване на държавен изпит на чуждестранно лице 200.00
15 За извършване на процедура по признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чужбина една минимална работна заплата
16 За изготвяне на документация за оторизиране /валидиране на професионални компетенции, придобити в условия на университетско образование в чужбина 210.00
17 За извършване на проверка и инспектиране на документ от Университетски архив - в срок от 5 работни дни 15.00
18 За  комплектуване и заверка на учебни планове и програми от Университетски архив - на учебен план/учебна програма 45.00
19 За издаване на удостоверение с приложение на документ от Университетски архив - в срок от 5 работни дни 20.00
20 За признаване на период за обучение при възстановяване на студентски права 350.00
21 За издаване на удостоверение за квалификационен кредит за участие в конференция 25.00
22 За издаване на служебна бележка за издържан кандидатстудентски изпит 20.00
23 Такса за читателска карта за библиотека /еднократна/ 6.00