Български студенти

Правила за получаване на стипендия

 1. Стипендии се отпускат на студенти български граждани, приети в редовна форма на обучение, с изключение на записаните в ОКС „Професионален бакалавър”, ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” за обучение срещу заплащане, по реда на ч. 9, ал. 3, т. 6, буква „б” и чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за висшето образование. 
 2. Студентите трябва да са записали семестъра и да притежават лична разплащателна сметка в банка  (дебитна карта).
 3. В първи семестър на първи курс на степен “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър” стипендии не се отпускат, с изключение на социални стипендии и стипендии по чл.8б от ПМС 90/2000г. 
 4. Заявление – декларация по образец Приложение 2 и се попълва, като успехът се заверява в Учебно – информационен център (УИЦ);
 5. Документи, удостоверяващи броя на членовете на семейството – бракоразводни решения, актове за сключен граждански брак – за студентските семейства и при повторен брак на родител, смъртни актове, удостоверения за наследници, удостоверения за семейно положение, решения за трайна неработоспособност, актове за раждане и други документи, с които може да се удостовери безспорно броят на членовете на семейството на кандидата за социална стипендия.

Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Видове стипендии

 1. Социални стипендии:
  • Несемейни студенти без двама родители;
  • Студенти с трайни увреждания;
  • Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания;
  • Студенти с един родител, който е с трайни увреждания;
  • Студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;
  • Студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;
  • Студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са със предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето/ЗЗД/-настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.
  Стипендията се отпуска от началото на учебната година и се изплаща 12 месеца. Брутният месечен доход на член от семейството през 6-те месеца преди месеца, в който се подават документи не трябва да надвишава определен размер, утвърждаван всеки семестър от ректора по предложение на комисията за отпускане на стипендии.
 2. Стипендии за успех - за студенти с успех от предходните два семестъра (за първи курс – от първи семестър) не по-нисък от 4.00 и успешно положени всички изпити от началото на обучението

  2.1. Стипендии за успех за всички професионални направления
  2.2. Стипендии по успех за приоритетни направления- по чл.4, ал.5  от ПМС90/2000г.-  Стипендиите от този вид могат да се получават независимо дали студевнтът получава друга стипендия.Отпускат се от втория семестър на обучението и се изплащат 5 месеца.

 3. Стипендия по чл.8б от ПМС 90/2000г.- Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование по специалности от професионални направления "Педагогика", "Педагогика на обучението по ...", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Химични технологии", "Общо инженерство, получават стипендии в размер 100 лв., когато отговарят на едно от следните условия:  
  1. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование;  
  2. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.
 4. Стипендията се отпуска от началото на учебната година и се изплаща 5 месеца.

СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТИ

 1. Стипендии се отпускат на докторанти - български граждани, приети в редовна форма на обучение, на места за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението, с изключение на приетите по чл. 21, ал. 5 от Закона за висше образование.
 2. Размерът на стипендията е 1000 лв.
 3. Стипендията се отпуска за три години, след придобита образователноквалификационна степен “магистър”. При удължаване на срока на докторантурата стипендия не се изплаща.
 4. Докторантите в редовна докторантура получават допълнително еднократна стипендия, считано от 01.01.2009г., в следните случаи:
  4.1. При положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред научното жури в рамките на тригодишния срок на обучение – в размер на 1000 лева;
  4.2. При успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение – в размер на 1000 лева.
 5. Стипендията по т.4 се изплаща след представяне на нужните документи за спазените условия по т. 4.1 и т. 4.2
 6. Докторантите имат право на стипендия само за една образователна и научна степен "доктор"
 7. Стипендиите се изплащат безкасово по банков път. Докторантите трябва да притежават сметка в банка, която да предоставят в Университета при зачисляването им.

Докторантите могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет и стипендии финансирани от европейски структурни фондове.

Размерът на стипендиите и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма, въз основа на предложение на министъра на образованието и науката и не може да надхвърля сумата, определена в т. 2.

Чуждестранни студенти

 1. Стипендии се отпускат на чуждестранни студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет.
 2. Размерът на стипендията е 240 лв.
 3. Студентите, приети по междуправителствени спогодби, получават стипендия без оглед на успеха от началото на учебната година в продължение на 12 месеца.
  3.1. Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет, когато са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия (от втори и по-горен курс), получават стипендия в продължение на 12 месеца от началото на учебната година, при условие, че успехът им от предходната година е не по-нисък от добър 4.00. Чуждестранните студенти, записани в първи курс, получават стипендия без оглед на успеха.
  3.2. На студентите граждани на държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети за обучение по реда на чл. 68, ал. 7 от Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при условията и по реда, определени за българските граждани.
 4. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти получават стипендия и по време на езиков и специализиран курс по български език.
 5. Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини непредвидени в правилника на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.
 6. Стипендиите се изплащат безкасово по банков път. Студентите трябва да притежават сметка в банка, която да предоставят в Университета при зачисляването
  им

СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 1.  Стипендии се отпускат на чуждестранни докторанти и специализанти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет.
 2. Размерът на стипендията е 1000 лв.
 3. Срокът за получаване на стипендията е за срока на докторантурата или специализацията. Чуждестранните докторанти и специализанти не получават стипендия при удължаване срока на обучение, както и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите, предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка.
 4. Стипендиите се изплащат безкасово по банков път. Докторантите трябва да притежават сметка в банка, която да предоставят в Университета при зачисляването им.
 5. На докторантите и специализантите, граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети за обучение по реда на чл.68, ал.7 от Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при условията и по реда, определени за българските граждани.
 6. Чуждестранни докторанти имат право на стипендия само за една образователна и научна степен “доктор”.