„Еразъм+ е програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежда и спорта. Това са ключови области, които подпомагат личностното и професионалното развитие на гражданите. Новият 7 годишен програмен период е от 2021 до 2027 г. Общата цел на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в тези области, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, насърчаване на иновациите и укрепване на европейската идентичност и активното гражданство.

В програма „Еразъм+“ участват държавите  - членки на ЕС, както и следните трети страни: Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция.

„Еразъм+“ има три основни Ключови дейности:

  • Образователна мобилност за граждани (КД 1)
  • Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)
  • Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

Висшите училища могат да осъществяват една или повече от следните дейности:

  • Мобилност на студенти с цел обучение
  • Мобилност на студенти с цел практика
  • Мобилност на персонал с цел преподаване
  • Мобилност на персонал с цел обучение
  • Смесени интензивни програми