Специалности ОКС "Професионален Бакалавър"

Специалности Редовна форма Задочна форма Колеж Професионално направление
Автомобилна електроника ТК Електротехника, електроника и автоматика
Електротехника ТК Електротехника, електроника и автоматика
Компютърни системи и технологии ТК Комуникационна и компютърна техника
Машиностроене и уредостроене ТК Машинно инженерство
Организация и управление на хотела и ресторанта КТ Туризъм
Помощник фармацевт МК Здравни грижи
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника Машинно инженерство
Рехабилитатор МК Здравни грижи
Транспортна техника и технологии ТК Транспорт, корабоплаване и авиация
Управление на туроператорската и турагентската дейност КТ Туризъм