Специалности ОКС "Бакалавър"

Специалности Редовна форма Задочна форма Факултет Професионално направление
Акушерка ФОЗЗГ Здравни грижи
Биотехнологии ФТН Биотехнологии
Българска филология ФОН Филология
Български език и история ФОН Педагогика на обучението по ...
Екология и екологичен мениджмънт ФПН Химически науки
Екология и опазване на околната среда ФПН Химически науки
Електроника ФТН Електротехника, електроника и автоматика
Здравен мениджмънт ФОЗЗГ Обществено здраве
Индустриален мениджмънт ФОН Общо инженерство
Инженерни материали ФТН Материали и материалознание
История и психология ФОН Педагогика на обучението по ...
История и философия ФОН Педагогика на обучението по ...
Компютърни системи и технологии ФТН Комуникационна и компютърна техника
Лекарски асистент ФОЗЗГ Здравни грижи
Маркетинг ФОН Икономика
Медицинска електроника ФТН Електротехника, електроника и автоматика
Медицинска сестра ФОЗЗГ Здравни грижи
Начална училищна педагогика и чужд език ФОН Педагогика
Неорганични химични технологии ФТН Химични технологии
Предучилищна и начална училищна педагогика ФОН Педагогика
Предучилищна педагогика и чужд език ФОН Педагогика
Софтуерно инженерство ФТН Комуникационна и компютърна техника
Социална педагогика ФОН Педагогика
Стопанско управление ФОН Администрация и управление
Техника и технологии в транспорта ФТН Транспорт, корабоплаване и авиация
Технология на водата ФТН Химични технологии
Технология на материалите и мениджмънт ФТН Материали и материалознание
Технология на нефта и газа ФТН Химични технологии
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали ФТН Химични технологии
Туризъм ФОН Туризъм
Химични технологии ФТН Химични технологии
Химични технологии и психология на кризисните ситуации ФТН Химични технологии
Химично инженерство ФТН Химични технологии
Химия ФПН Химически науки
Хранителни биотехнологии ФТН Биотехнологии