Световната асоциация на учените, от сферата на молекулното моделиране на токсични ефекти, награди проф. дхн Ованес Мекенян за цялостно творчество в областта (QSAR 2021).

Какво представляват QSAR моделите и имат ли почва у нас? (Q)SAR-ите (Quantitative Structure-Activity Relationship) са математични модели основани на (количествената) връзка между структурата на химичните съединения и тяхната активност.

Тези модели могат да се използват за прогнозиране на физикохимичните и биологични свойства на новосинтезирани молекули, както и съдбата и поведението на веществата в околната среда. Прогнозите се основават на натрупаните познания за химичната структура на съединенията, а резултатите се използват от регулаторните и индустриалнопроизводствени организации по света като алтернатива на експериментите с животни.

Създаването на нови QSAR модели, с достатъчно висока надеждност и добра предсказателна способност, е от особена важност за химическата индустрия не само в Европа, но и по целия свят. Редица международни директиви и законодателни регламенти ограничават тестването върху животни като постановяват, че използването на надеждни прогнози е единственият начин за регистриране на нови съединения пред регулаторните органи, което е задължителна етап предхождащ тяхното масово индустриално производство. Учените от асоциацията, работещи в областта на QSAR моделирането, се събират на специализирани QSAR конференции регулярно, за да представят постиженията си в молекулното моделиране, да анализират съществуващи модели, както и да поставят основите на нови направления, повишаващи надеждността на моделните прогнози. Найпрестижната конференция в областта – International Workshop on (Q)SAR in Environmental and Health Sciences, се провежда на всеки две години. Тази година поради пандемичната обстановка 19-тото издание се проведе във виртуална среда (19th International Workshop on (Q)SAR in Environmental and Health Sciences (QSAR 2021): Virtual, 7-9 June 2021). В последния ден на конференцията асоциацията на учените, връчва наградата „Lifetime Achievement Award” за цялостен научен принос в QSAR моделирането. Тази година престижното отличие бе връчено на проф. дхн Ованес Мекенян, ръководител на Лабораторията по Математична Химия към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. Това е поредното признание за научните постижения на проф. Мекенян след Голямата награда „Питагор“ (София, 2012) и "Lush Award for Science" (Лондон, 2014). Тези награди са признание за работата и усилията на всички членове на Лабораторията по Математична Химия в областта на моделиране на токсикологични и екологични ефекти и повишават авторитета на научното звено – лидер в QSAR моделирането, както и спомагат за популяризиране на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас в световен аспект.