За нас

Центърът за кариерно развитие към университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас  е създаден с решение на Академичния съвет от 16.02.2006 г.

Кариерният център е в услуга, както на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми, така и на работодателите, търсещи бъдещи служители. Той е неизменна част от съвременното образование, предлагано в университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

С помощта на Центъра за кариерно развитие се преодоляват затрудненията в комуникациите между бизнеса, академичната среда и студентите

Мисия

Да подпомага професионалното ориентиране и кариерното развитие на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Да съдейства за преодоляването на бариерите в комуникацията между бизнеса и студентите.

Основни задачи и дейности

 • Да съдейства за успешното професионалното израстване и реализация на студенти на университета.
 • Насърчаване на пазарната /трудовата/ активност на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургасв стопанските организации /икономическата среда/.
 • Реализиране на връзки с центровете за кариерно развитие към другите висши училища в страната.
 • Участие  в регионални и национални кампании, свързани с развитието на кариерата.
 • Оказване на съдействие на основните звена на университет  “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при организирането на практики и стажове на студентите.
 • Осъществяване и поддържане на контакти между работодателите и техните браншови органицации и основните звена на университета за подпомагане на професионалната реализация на завършващите студенти.
 • Поддържане на връзки с възпитаниците на университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.
 • Проследяване на реализацията  на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас по специалностите.

Предимства при работа с Центъра за кариерно развитие

 • Ефективен посредник между бизнеса и университета.
 • Възможност за навлизане на добрите бизнес практики и знания в университетските учебни програми.
 • Възможност за ранна професионална реализация и ориентация.

Услуги, предлагани от Центъра за кариерно развитие

 • Подпомагане на процеса на ориентиране и подбор на студенти.
 • Подготовка на студентите за кандидатстване за работа и стаж.
 • Популяризиране на студентските стажове и мотивиране на студентите за участие в тях.
 • Обратна връзка.
 • Организиране на фирмени представяния.