УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

НАВИГАТОР В ОКЕАНА НА ЗНАНИЕТО

Банкова сметка на Университета

 • Банка ДСК - клон Бургас
 • IBAN: BG90STSA93003100001100
 • BIC: STSABGSF
 • Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
 • Задължено лице:  се изписва ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на студента / кандидат-студента.  Ако вносителят е друго лице, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва името на студента/кандидатстудента, за когото се отнася плащането.
 • Основание за плащане:
  1. При кандидатстване:
   • “КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”.
  2. При заплащане на такса за обучение за първи или следващи семестри:
   • ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ;
   • За кой семестър е плащането;
   • Специалност;
   • Вид обучение: редовно/задочно.
  3. При заплащане на наем за студентските общежития: 
   • “НАЕМ”;
   • Номер на блок и номер на стая;
   • Период, за който се отнася плащането. 

Нови образователни програми

На свое заседание от 16.12.2021 г. Академичният съвет на Университет "Проф. д-р А.Златаров" взе решение за разкриване на нови образователни програми:  

- магистърска програма:

 • „Иновации и технологии в обучението по математика и информационни технологии“ - съвместна със Софийски университет "Св. Климент Охридски".
 • „Химия за бъдещето“ (на български и английски език) във Факултет по природни науки - съвместна със Софийски университет "Св. Климент Охридски".
 • „Интелигентни устройства за дома, офиса и медицината” - съвместна с Технически университет - Варна.

- бакалавърска програма:

 • „Зелени технологии” във Факултет по технически науки - съвместна с Химикотехнологичен и металургичен университет - София.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" си партнира с горепосочените висши учебни заведения по проекти в рамките на Оперативна програма за наука, образование и интелигентен растеж.  Чрез безвъзмездна финансова помощ по процедура „Модернизация на висшите училища“ за студентите ще бъде създадена модернизирана учебна среда с разработване и прилагане на високотехнологични решения за учене и преподаване; ще се отворят нови възможности за професионално развитие, за обучение в чужбина и включване в курсове за развитие на предприемачески, презентационни и меки умения и компетентности, съобразени с пазара на труда.